bàbə

Meaning: 
grandmother
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where bàbə appears

Kralevo 1: 29 - ž’ə ìmə dicà t’è sə už’è̝nihə əmə s’è pàk bàbə əgà e
Kralevo 1: 37 - pək bàbə n’àmə utkəd’è də kùpi̥
Kralevo 1: 38 - bàbə n’àma pək nə kədè nəp nə pèncijkə e nɤ̀z ženà
Kruševo 1: 11 - iskàrəf kərtòfkit’e əmi tìə tə izgòre imàš’e ednà bàbə
Kruševo 1: 12 - bàbə blàguvìcə
Kruševo 1: 76 - kòlko gud’ìni d’eved’esè i trì gud’ìni e tàə bàbə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut