bàba

Meaning: 
grandmother
Gender: 
f
Lexeme: 

Lines where bàba appears

Stakevci 2: 3 - bàba marìja t’à pak ìskaše da mi e sestrà na mène
Repljana 1: 83 - bàba mi i onà pri n’èga si mu svàri
Repljana 1: 86 - svàri mu nò bàba i jà si ìdem
Repljana 1: 87 - ta gim zanesèm lèp ò onì vèseli bàba mi dèda mi
Repljana 1: 101 - jàganci òvce tàm gi pasù àjde bàba i dèda
Repljana 1: 102 - pàk tàm na košàrutu jà bàba mi
Repljana 1: 109 - [laughter] àjde bàba svarìla orlòvi nòkti jà ìdem onà dṛžì jàgn’eto
Repljana 1: 126 - da gi lekùjemo bàba lì mi kazà da dòjdem da dòjdem
Dolno Draglište 1: 22 - i bàba ìmə bàbə tàm kud nè̝gu uràsi gu s pè̝pel'
Malevo/Xsk 1: 2 - kakvò si slùšala ot màjka si od bàba si
Mogilica 5: 50 - əhə če ednà bàba vìka ə sedìm nə nə pɤ̀t'ə ili
Mogilica 5: 51 - tàm f kɤ̀štətə i às ìdva drùga bàba
Mogilica 5: 110 - štòto b'àx i pri sɤ̀štata bàba mi vìka znàči edìn pɤ̀t
Gela 3: 72 - z be pò ùbavo dubrì kugàtu zbìrame senò səs tèp i səz bàba [laughter]
Gela 3: 80 - prɨ màjka i prɨ bàba si e bilò pò hùbavo de
Gorno Vŭršilo 1: 10 - bàba mnògo sme bilè na mək segà mladèža nè e na mɤ̀ka
Gorno Vŭršilo 1: 32 - vidɛ̀ li bàba ràjna kàk artìsa segɤ̀
Graševo: 3 - Atidžè bàba Atidžè na kòlko godìni
Graševo: 32 - sɤs bàba atidžè a učìlišteto tùka li bèše bàbo atidžè
Široka Lŭka: 45 - bàba mi e pustìlala g’ušèk’ za pàpr’ək’ pàpr’ək mi [laughter] tùrilə ud g’ušèk’
Trjavna: 195 - bàba də dəd’è nə mumč’ènc’etu
Trjavna: 197 - o ti si bàba milo e na bàbə mumčètu
Belica 1: 77 - na bojadžìata sestrà mu gospodìna bàba gospodìna
Oborište 1: 127 - sednì màlko bàba še ti kàže
Rajanovci 2: 64 - nè e čàk takà blàgo kvò si go turàla tì bàba stàjno
Glavanovci 3: 7 - jašmàk bàba nè e nosìla
Glavanovci 1: 48 - is pàzuku bàba izvàdi onò pəžɤltèlo ama [laughter] se zaràdvaš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut