bàbo

Meaning: 
grandmother
Case: 
voc
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where bàbo appears

Stakevci 3: 3 - jà si i tùj čùvaše i onì bàbo dè tòj ni kažì
Stakevci 3: 4 - bàbo dè onòj ni kažì jà im kazùem i kat otìdo tàm
Repljana 1: 91 - pa jùtre če si ìdeš ò bàbo no mèn mi kazàli
Vŭrbovo 2: 6 - u tòj mèsto a nò si ìskopa sìne bàbo
Vŭrbovo 2: 18 - a tì bàbo uznì sèn’ku pa sèdni na sèn’k’ə
Vŭrbovo 2: 20 - nèma bàbo dobrè mi e
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Markovo: 50 - əmi òdihme əmə təgàvə ni dərdžàə nə učìlištu bàbo
Markovo: 70 - a bàbo mìlke kato svɤ̀rši trèto uddelènie kvò pràeše
Huhla 5: 19 - ò bàbo dàj mène tvà ò màjko dàj mene tva
Vŭglarovo 2: 11 - jà nə nàšte decà òt’ rəspràvəm ɨkət bàbo n’è e v’àrnu
Graševo: 13 - a na učìlište xòdila li si bàbo atidžè
Graševo: 32 - sɤs bàba atidžè a učìlišteto tùka li bèše bàbo atidžè
Graševo: 50 - a bàbo atidžè i tì tùka si se ožènila
Graševo: 57 - kakvà kɤ̀šta ste napràvili gol'àma a bàbo atidžè da mi kàžeš
Trjavna: 191 - b’èči kəkò ìskəš tì mə bàbo
Sveta Petka 1: 1 - bàbo Eminè jà da mi kàžeš kato pòčneš i ostrižèš vɤ̀lnata
Sveta Petka 2: 1 - a s kakvò si svètexte bàbo eminè ednò vrème vɤf.kɤ̀šti
Gradec 1: 1 - ò bàbo i sià kvò sàkaš da ma pìtaš pàk
Gradec 1: 7 - mòže e bàam jà ìdat ženì bàbo ìdat amà
Petrov Dol 3: 106 - s’à gòš’u nàšət id’ìn d’èn’ pìtə bàbo kəkò j tùj n’èštu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut