ba

Pragmatic: 
adrs
Lexeme: 

Lines where ba appears

Mogilica 6: 22 - ìmə ba tè gu o ometɤ̀t žərɔ̀n
Stalevo 3: 13 - à ba č’e tòj e ub’ɛ̀len nəpràen m’àhə d’èt
Huhla 1: 51 - ud d'è tòu dumàt ba nəlì ut tòr i vòdə
Bangejci 2: 51 - əm či kàk sə plit'è səs iglì ba
Stančov Han 1: 48 - nə mumìčetətə̥ təčèhme ba sìčku i plәtnòtu sìčkutu sìčkutu sә tәčèši

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut