bè

Pragmatic: 
adrs
Lexeme: 

Lines where bè appears

Kolju Marinovo 4: 16 - n’àmə də punìkni bè
Kozičino 1: 134 - səvs’ɛ̀m bè səvs’ɛ̀m drùgu e sigà
Trŭnčovica 2: 29 - d’àdu be dàj də urɤ̀ be d’àdu bè də smen’ɤ̀
Trŭnčovica 2: 55 - nè̟mə čiči bè à də ədè̟m be ne smè jàdeli za zàrən
Stakevci 1: 40 - bègaj bè
Repljana 1: 53 - a bè òn nè e bòl nìkada òn bìl kròtɤk
Srebŭrna 2: 37 - bè drəgumìra də gùd’ə̟ vìkəm dumàti də gùd’ə̟ n’èštu misò
Eremija 5: 70 - nèma bè bòg bòg bòk me nèče jà mu se mòl'a
Eremija 5: 71 - bè slèzni bè èla me prìberi onì vìkat bòk štòm te nèče
Eremija 5: 71 - bè slèzni bè èla me prìberi onì vìkat bòk štòm te nèče
Dolno Ujno: 24 - è dobrè bè nèma [laughter]
Drabišna 2: 66 - zlàten si bè
Kralevo 2: 52 - bànica bè bànica
Kralevo 2: 62 - dɤ̀rvenu d’è kàk se kàzvəše bè
Kralevo 2: 110 - kòj še pìj kəfè bè ?
Kruševo 4: 58 - i pə ədnò vr’ème bè dòjdi ž’ɤ̀tvə mòjtə màjkə eš’t səbìrəhme
Leštak 3: 241 - zəbràil gu səm tuvà udàvnə ràbutə bè
Šumnatica 1: 13 - ə vìkəm m təkòa n’ɛ̀stu mòže də zəpìšete bè
Šumnatica 3: 16 - ama sìčku kənàtu ìskəš mòže də mu kləd’èž bè
Šumnatica 1: 20 - čàk dà bè
Šumnatica 1: 28 - amèrikə na drùgijə sv’àt e bè drugàrko
Šumnatica 1: 33 - dà be dà dà bè ama pàk pràilnu
Šumnatica 3: 124 - dà bè tò i nì kupùvəme sigà
Šumnatica 3: 205 - də l’ègneš də spìš gà derìjətə bè
Šumnatica 3: 225 - šùštetu šùštetu ə də pàdne bè də isper’èš
Šumnatica 3: 231 - əs hùrkə bè
Šumnatica 3: 243 - n’ìti ìmə àbe mnògu ràbuti bè mnògu mnògu
Skrŭt 2: 79 - svàdba càl dèn takvò e nèšto bè nè kət segà
Huhla 2: 11 - kòj gu dukàrə tvà bè tì li gu dukàrə
Huhla 6: 83 - vèče da ne gò obɤ̀rnaxte na vojnà bè
Bangejci 1: 69 - əmče tùkə urèxmi zim'ɤ̀ bè
Brŭšljan 3: 29 - ut kəkvì ud dərvò bè zəbìjeme ə kòl':e vəv zem'ɤ̀tə
Stikŭl 2: 56 - z’ɔ̀mte si bè mumč’ètə
Pavelsko 2: 17 - a bè piš’ìn š’e jə pustriž’è kur’èmə
Petŭrnica: 47 - tòj mu raspràva kəkvò sam napràila tòj vìka bè màma mu
Oborište 2: 91 - dà bè
Oborište 1: 149 - vɤvᵊ mlekòto bè
Sveta Petka 1: 121 - ne è drɤ̀vo bè
Arčar 1: 17 - rumɤ̀nci si bè
Arčar 2: 32 - krèxko bè krèxko bè
Arčar 2: 32 - krèxko bè krèxko bè
Arčar 2: 37 - a bè vìkam nèšto nèma ne mòe da bɤ̀de takà
Arčar 2: 41 - dà bè dà
Gradec 1: 9 - bègəj bè
Gradec 1: 23 - kvì bè ižèkcii še mi kùpite vìe
Gigen 2: 26 - a bè glèdame ofcète̝ oàgnɤt sɤ prez zìmətə čìstime̝ i grìžime̝ gi
Petrov Dol 1: 90 - à vìkəm kakò i tùj dit’è kòj i fɤ̀rlil tùkə bè
Tihomir 3: 57 - za jàden’:e bè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut