be

Pragmatic: 
adrs
Lexeme: 

Lines where be appears

Rakovski: 23 - nàj mnògu kilugràmɨ vɨ̀kə be tɨ̀ kəkvà si mɤ̀ničkə
Stakevci 4: 19 - a be ìma nèšto
Stakevci 3: 52 - nè be òn jà če mu donesèm stòl ot tàm
Vŭrbovo 1: 38 - onà òdi òdi pa rečè bràtko làzare be la làzare
Srebŭrna 2: 12 - əmə s’à p’èt l’èvə pidisè stutìnki l’i sə be tò srəmutà
Garvan 2: 28 - tò sigà gul'èmi əjdučòre be
Garvan 1: 104 - u mòməkə be v'èči u mòməkə u mòməkə sə wrɤ̀štəš
Babjak 4: 12 - nìtu pìeh nìtu pùših čiz glàs be
Eremija 1: 50 - sàmo da si govòrim be nìšto drùgo ne tràžim
Eremija 1: 150 - ràčka kadè odì tìzeka be
Mogilica 5: 36 - če mòže be
Mogilica 1: 107 - nì d'ulgèrin enəkvò be hudòžnik e zə bə bə
Leštak 3: 60 - nèmə be è ètu pl’èvn’ətə tàm
Leštak 3: 232 - umòt’ be
Leštak 3: 234 - umòd be
Šumnatica 2: 7 - sìčkutu e skɤ̀pu be bràtku əmə òti təkà màmə mu stàrə
Šumnatica 2: 16 - ne sɤ̀m go čùval tovà be
Šumnatica 3: 18 - kənàtu ìskəš be sìčku sə klàə
Šumnatica 1: 33 - dà be dà dà bè ama pàk pràilnu
Šumnatica 2: 57 - às mu vìkəm nə m bràt mi slùšaj be mnògu ùbəvi pərì
Šumnatica 1: 97 - be èj tò dəržì svetàt tò ko e nè
Šumnatica 3: 189 - ednà p’ìtə be əf təvàtə gu sìpi evè se zəvɤ̀je tugàvəkən
Šumnatica 3: 206 - derìjətə be kòžətə
Šumnatica 3: 218 - ə z vòdə be še gu izmìeš də iščìstiš vàlnətə
Huhla 6: 22 - be segà nìkoj ne sɤ̀ mɤ̀či
Huhla 2: 86 - mi òt' kò də pràim še pred'ène be čèpkəne vɤ̀lnə še prid'ène
Brŭšljan 4: 11 - mɤ̀ninku be l'ehùdl'e gu vìkəmi nìe l'ehùdl'e
Brŭšljan 3: 23 - s kəvàl':e be səs svìrki s kəvàl':e
Gela 3: 1 - əmə ut kədɛ̀ ste ìnače be bɤ̀lgari li ste
Gela 1: 44 - tì kvò zapìsvaž be
Gela 3: 84 - nìe smɤ sɨ svìknɤli be nìe sme rudèni ut tùka
Stikŭl 1: 17 - če be jɛ̀ nə znàjə nìštu sìn jɛ̀ nə znàjə
Stikŭl 3: 43 - tò e blìsku be uttùva žə fànte patèkata i nagòr təkà
Stikŭl 2: 50 - ne mòže se pokàčiž gòre be
Stikŭl 3: 58 - a be raskàzaxa ni
Stikŭl 1: 126 - še im kàzvaš be
Sŭrnica 2: 206 - èj mnògo šùm be
Belica 1: 121 - a be tì segà ne pìeš da vìkaš tòlkova
Arčar 1: 1 - a be če fèrmata a modèrna modèrna tàma leglà takòva
Arčar 1: 6 - čèkaj be jà kɤ̀f sɤm jà pòčvam da mèrim da zaglàime
Arčar 1: 19 - nè be onì əm drùgo rabòtexa
Arčar 2: 21 - tùka e bilò čìsto be čovèk
Arčar 1: 26 - è takà takà dobrè jà vìkam jà stanà tùka pa inžinèr be
Arčar 2: 28 - a be fkùsno ama vìkam tovà ìma nèšto ne mòe da bɤ̀de
Arčar 2: 33 - a be ne mòe da bɤ̀de ìma nèšto magìja be
Arčar 2: 33 - a be ne mòe da bɤ̀de ìma nèšto magìja be
Arčar 1: 34 - jà ne znàm za kvà e ràbotata vìkam à be džòni
Arčar 2: 34 - ìma gèmèò be
Arčar 1: 41 - a be nè e napràeno natàm si e zdràvo
Arčar 1: 49 - dà be gotòf dokàraa tàm isìpa go
Gradec 1: 38 - màj izìkɤ mi počernèlo tùk tavà a be tè
Gradec 1: 57 - i òn koto vidè òn kàe màlè kvò e tavà be
Petrov Dol 1: 88 - dà be dà
Vladimirovo 2: 111 - a velìgden sɤs červènite be [laughter] jàjca
Gorna Krušica 1: 86 - be se kačùvame jàs na kòn me bèa kačìli mène
Tihomir 3: 21 - kukòškite si edɛ̀lnu be kukòškite e tùka da kàeme tò si napràvena
Nasalevci 1: 147 - sɤs tək čaršàv be
Nasalevci 1: 278 - ne znàm be nèšto me zabolè i mi òp

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut