be

Pragmatic: 
adrs
Lexeme: 

Lines where be appears

Trŭnčovica 2: 29 - d’àdu be dàj də urɤ̀ be d’àdu bè də smen’ɤ̀
Trŭnčovica 2: 29 - d’àdu be dàj də urɤ̀ be d’àdu bè də smen’ɤ̀
Trŭnčovica 2: 32 - dòkət umrè d’àdu be dàj mi də urɤ̀ be d’àdu
Trŭnčovica 2: 32 - dòkət umrè d’àdu be dàj mi də urɤ̀ be d’àdu
Trŭnčovica 2: 35 - dàj be d’àdu revɤ̀ be dàj də urɤ̀ be d’àdo
Trŭnčovica 2: 35 - dàj be d’àdu revɤ̀ be dàj də urɤ̀ be d’àdo
Trŭnčovica 2: 36 - pə tì se umurɨ̀ be d’àdu tòj pàk žə pòčne
Trŭnčovica 2: 47 - lɤ̀ga nəsàm nətàtək kət čurbədžìjə nè̟ču be
Trŭnčovica 2: 55 - nè̟mə čiči bè à də ədè̟m be ne smè jàdeli za zàrən
Trŭnčovica 2: 76 - ne mòe də jə uperè̟ o kəkò də pràim segà be čìčɨ̥
Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Repljana 4: 43 - a be tùj bèše u tùj dùpku dèda g’òrg’a
Kralevo 2: 2 - l’àbə kɤ̀k sə m’èsi̥ ìməš səkɤ̀vi be kɤ̀k kurità nəpràenu kùp’ènu
Kralevo 2: 9 - è kədè e fkɤ̀šti be
Kralevo 3: 18 - četirìjse l’ bèše be lènče
Kralevo 2: 25 - ə kət səs məìcə gàt kàkto prài sə nòə l’àp be
Kralevo 3: 56 - lènče kàk sə kàzvə tvà be kàk bə ràkjuvu li
Kralevo 2: 131 - kàk sə kàzvə be
Kralevo 2: 133 - ud bɤ̀čvə be ud dɤ̀rvu ud dɤ̀ski də kàž’eme
Kruševo 3: 129 - be kùtni jə
Huhla 6: 2 - be ràbuta še ìmə i sled nàs
Vŭglarovo 2: 68 - kət pluštàtkə be pluštàt
Trjavna: 137 - à ìmi ìmə be ìmə è nətàtək əmə n’àmə tò sə upàsi
Trjavna: 233 - ə be pàk e dubr’è kvò də pràiš
Sveta Petka 2: 31 - kàk da ne pòmnite be
Sveta Petka 2: 91 - ìdi be

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut