be

Pragmatic: 
adrs
Lexeme: 

Lines where be appears

Trŭnčovica 2: 29 - d’àdu be dàj də urɤ̀ be d’àdu bè də smen’ɤ̀
Trŭnčovica 2: 29 - d’àdu be dàj də urɤ̀ be d’àdu bè də smen’ɤ̀
Trŭnčovica 2: 32 - dòkət umrè d’àdu be dàj mi də urɤ̀ be d’àdu
Trŭnčovica 2: 32 - dòkət umrè d’àdu be dàj mi də urɤ̀ be d’àdu
Trŭnčovica 2: 35 - dàj be d’àdu revɤ̀ be dàj də urɤ̀ be d’àdo
Trŭnčovica 2: 35 - dàj be d’àdu revɤ̀ be dàj də urɤ̀ be d’àdo
Trŭnčovica 2: 36 - pə tì se umurɨ̀ be d’àdu tòj pàk žə pòčne
Trŭnčovica 2: 47 - lɤ̀ga nəsàm nətàtək kət čurbədžìjə nè̟ču be
Trŭnčovica 2: 55 - nè̟mə čiči bè à də ədè̟m be ne smè jàdeli za zàrən
Trŭnčovica 2: 76 - ne mòe də jə uperè̟ o kəkò də pràim segà be čìčɨ̥
Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Repljana 4: 43 - a be tùj bèše u tùj dùpku dèda g’òrg’a
Kralevo 2: 2 - l’àbə kɤ̀k sə m’èsi̥ ìməš səkɤ̀vi be kɤ̀k kurità nəpràenu kùp’ènu
Kralevo 2: 9 - è kədè e fkɤ̀šti be
Kralevo 3: 18 - četirìjse l’ bèše be lènče
Kralevo 2: 25 - ə kət səs məìcə gàt kàkto prài sə nòə l’àp be
Kralevo 3: 56 - lènče kàk sə kàzvə tvà be kàk bə ràkjuvu li
Kralevo 2: 131 - kàk sə kàzvə be
Kralevo 2: 133 - ud bɤ̀čvə be ud dɤ̀rvu ud dɤ̀ski də kàž’eme
Kruševo 3: 129 - be kùtni jə
Huhla 6: 2 - be ràbuta še ìmə i sled nàs
Vŭglarovo 2: 68 - kət pluštàtkə be pluštàt
Trjavna: 137 - à ìmi ìmə be ìmə è nətàtək əmə n’àmə tò sə upàsi
Trjavna: 233 - ə be pàk e dubr’è kvò də pràiš
Sveta Petka 2: 31 - kàk da ne pòmnite be
Sveta Petka 2: 91 - ìdi be
Baskalci 2: 17 - na dèsnotu kakòf ti e be belègo na dèsnotu ušè e izbrɤ̀ska
Baskalci 1: 282 - àj [laughter] a be kòj ti u nèkoj kәtu ìmaš naprìmer a
Bela 1: 40 - kakɤ̀f ofčàr če bɤ̀deš tì be tàm edìn čovèk mu dàl
Bela 1: 75 - kvò be plamene se kàzva
Rajanovci 2: 63 - i òn rèkɤl a be tekvòj blàgo sìren’e e nàšte tùru ama
Rajanovci 2: 66 - kvò pri vàs kažùvam tòj a be tàa kalìnka mi e davàla
Rajanovci 2: 69 - a be sòleno bi kicèli a tvòjto nè e sòleno
Breste 2: 63 - be daj še ti nàglasa dàjte mi [laughter] tìa ràboti še̥ gḁ nàglasa kolàta
Glavanovci 2: 19 - àjde be màmo vikàla si go doma da ni kṛ̀sti
Glavanovci 3: 29 - ot ə mɤln’àta nèmaše vìka òblaci be oddèka izlèze pustin’àkɤt
Glavanovci 2: 36 - stìga be jà mògu da kòsim ženà ne umèe da kòsi
Glavanovci 3: 38 - i onà vìka ama vìe ama dobrè be màmo òn vìka
Glavanovci 2: 49 - a be /unclear/
Glavanovci 1: 67 - ma ot štò se umorìste a be vìkam stojàmo ta se umorìmo
Glavanovci 1: 102 - od ednà od ednù strànu žìtoto ne znàm a be kòlko e
Bosnek 3: 59 - da e omesìla ama što porɤ̀čaž be òmesi be na čèrkvata
Bosnek 3: 59 - da e omesìla ama što porɤ̀čaž be òmesi be na čèrkvata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut