berìm

Meaning: 
gather
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1pl
Linguistic trait: 

Lines where berìm appears

Rakovski: 5 - də ràbutime òpšta ràbota u tèkezes'ɤ̀tu də berìm pəmùk
Rakovski: 6 - də berìm bàmjə da b'èlim kučèn'a na drùgijə d'ɤ̀n dujdì
Rakovski: 22 - če berìm pəmùk az bèj nàj mɤ̀nenkətə nu berèj

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut