càl'

Meaning: 
entire
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where càl' appears

Babjak 4: 28 - càl živòt k’e stràdəš i təkà si stənà
Dolno Draglište 2: 4 - stròexme jəjcàtə pà sme pà sme càl' pos pustìli
Dolno Draglište 2: 7 - tə òdeme sus merudìjə s rəsòl kərtòfč'i kòpəme tàm càl' dè̝n
Godeševo 2: 4 - tugà b'àə pərcàl'e šə gu zəvɤ̀jš i càl dè̝n d'àtetu
Kruševo 2: 10 - dəšterìčkətà mi nəpràvu kùcəš'è i kùcəš'e càl m'èsec
Huhla 1: 81 - də ž'ènem də ìd də kòpə càl' d'èn' ni mògə
Gela 2: 66 - vìš əf càl svɛ̀t bušùva càl svɛ̀t nì izbìrat ednì glasùvat
Gela 2: 66 - vìš əf càl svɛ̀t bušùva càl svɛ̀t nì izbìrat ednì glasùvat
Gela 2: 93 - pu càl dèn' kvò da pàk varì jadè
Gorno Vŭršilo 2: 27 - kàg gi glèdam càl dèn s nìx se raspràvam
Momčilovci: 16 - mu səm càl’ d’èn’ vɔ̀rhlə ədìn tvàr slàmə səm hòdilə [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut