Meaning: 
to
Lexeme: 

Lines where də appears

Trŭnčovica 2: 46 - kət svɤ̀ršɨ bəštà mɨ màlku ubɨ̀čə də čurbədžỳvə džəmbəzlɤ̀k màlku
Mogilica 1: 70 - elìnden pàk bo go etùzi də оtkòlešnu həsànkòj
Leštak 1: 55 - də z’ɤ̀mət də jədɤ̀t də vìdim kvò še jədɤ̀t
Nasalevci 1: 61 - na vòdu də donesè vòdu nevèsta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut