Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where də appears

Golica 5: 15 - če šə z duhɑ̀d’at tùka də dvanàisi čàsa pətùva sə oroplàn
Trŭnčovica 2: 51 - nə də ìməme fìj grà ìmame burčàk ìməme s’àkvu imàjme mnògu nɨ̀vi
Malevo/Xsk 2: 58 - də nɨ̀vətə də i dədɤ̀t i də ìde də rəbòt nɨ̀vətə
Brŭšljan 1: 63 - kəvàl':i i kəvàl':i i də gàjdətə bəškɤ̀ i kəvàlət
Stančov Han 2: 24 - də dəlì pràvilnu səm gu nəpràilə kəd gu tùrnəhmi nət
Stančov Han 1: 74 - də dɤ̀rvini dɤ̀rvini tәkòs ə nәpràeni stәpәlcà i stɤ̀piš nә n’ègu
Oborište 2: 2 - àjde màlko da prodɤlžìm da də se potsètite də drùgite pàmetnici
Iskrica 1: 36 - də vičèr’ə tàm idɤ̀t gɤrm’ɤ̀t či vèke bùlkətə sə užènilə i
Iskrica 3: 84 - də də n sùčət vèči pòčvəme də duìm màjkite im

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut