dərvà

Meaning: 
wood
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where dərvà appears

Mogilica 5: 152 - utìde də berè dərvà
Brŭšljan 3: 5 - št'à: nòsime s kulàtə dərvà tùkə də se gr'ɛ̀em
Čokmanovo 2: 18 - ìštəm də mi dunes'èš vɔ̀ž'e wòti sə zəd'ɛ̀vəme dərvà fəsùl' l' e bilò
Čokmanovo 1: 28 - nə bəìr'ə hòdehne dərvà də ber'ème suhàrje suhàrje sùhi dərvà suròvi
Čokmanovo 1: 28 - nə bəìr'ə hòdehne dərvà də ber'ème suhàrje suhàrje sùhi dərvà suròvi
Stikŭl 1: 121 - žə kùp’ə dərvà šè s’èdemstò̝tən l’èvə sə stànəlɨ dərvàtə kubᶤìkə
Stikŭl 1: 122 - ədìn kubᶤìk dərvà sèdemstòtən l’èvə trèbvə də z’ɔ̀mə sèdem òsem kubᶤìkə dərvà
Stikŭl 1: 122 - ədìn kubᶤìk dərvà sèdemstòtən l’èvə trèbvə də z’ɔ̀mə sèdem òsem kubᶤìkə dərvà
Momčilovci: 6 - i hòdilə səm pu bəjìrə kupàlə ž’ɔ̀nələ vɔ̀rhlə dərvà kàrələ
Momčilovci: 7 - č’ùzdim səm hòdilə də vɔ̀rš’əm də hmi kàrəm dərvà də hmi kàrəm s’ɛ̀nu
Momčilovci: 22 - zɔ̀t’uvete mi sə hùbəvi i tìjə dukàrvət mi dərvà c’ɛ̀pət mì gi
Sŭrnica 4: 8 - čɤtmɤ̀ dərvà bilà ə təkà mòjə bəštà [unintelligible]
Vŭrbina 3: 38 - i mùl’etənə pàk də rəskàrvəme i dərvà də tvàrime

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut