Particle: 
comp
Lexeme: 

Lines where dɤ appears

Stikŭl 1: 15 - tə kəkvò dɤ vɤ kàžə
Stikŭl 1: 27 - dɤ vɤ kàžə imɛ̀šə grəmfò̝n žɤ vɤ pukàžə tugàvə
Stikŭl 1: 42 - drùgu kəkvò dɤ vɤ kàžə sìn envà səm zəpòmnilə ut stàr:te
Drjanovec 2: 9 - rèkuw bàče dàj tùj dɤ gu užènim bà žinà mu kɤt jè tùkɤ
Drjanovec 2: 13 - u grɤdɤ̀ dvàməta pàk dɤ si ìmɤt sim’èstu às li še sə màjnɤ
Drjanovec 2: 15 - sètn’ә̟ bàču kɤžì de dè dɤ idìm pɤk ìmɤ dv’è mumìč’ә̟ncɤ
Drjanovec 2: 18 - drùgu n’àɤmi nìštu kràjnu b’èdni e či nə kujà kɤ̀štɤ dɤ ìdɤ
Drjanovec 1: 18 - če e br’èmennɤ i zɤrɤt tùj mɤ j pràt’ilɤ dɤ igràjɤ
Drjanovec 2: 25 - è bùl’u dònke kòjt n’àɤ màjka n’àɤ dɤ ìdi nìjd’e štò
Drjanovec 2: 27 - šə ustàni dɤ gl’èdɤ nɤ bràta dit’ètu pɤk às št’àw dɤ ìdɤ
Drjanovec 2: 27 - šə ustàni dɤ gl’èdɤ nɤ bràta dit’ètu pɤk às št’àw dɤ ìdɤ
Drjanovec 2: 28 - əmɤ sigà kɤt n’àɤm màjkɤ ustàivə m’ène dɤ ispràštɤm tàtka
Drjanovec 1: 29 - t’à sɤ jɤ l’ɤkùvɤlɤ izgl’èždɤ vànɤ tɤ̀j dɤ r’ìtɤ
Drjanovec 2: 29 - na ràbutɤ dɤ mu j zgòtv’enu də gu pusr’èštɤm kɤt kài
Drjanovec 1: 30 - dɤ tɤkòžd’ɤ p’ànɤ pu ustàtɤ i i àz zɤplàkuw i izl’àzuw
Drjanovec 2: 30 - kòjtu n’àɤ màjkɤ n’àɤ dɤ ìdi nìjde tɤ̀j mi dužəl’à rèkuw
Drjanovec 2: 31 - bòže tùj dɤ gu jìskɤ dɤ̀l’ šә̟ dɤ̀l’ šә̟ stàni ràptɤ
Drjanovec 2: 33 - dɤ kàɤt dònkɤ šɤ ìd zɤ snɤɤ̀ či nìj li
Drjanovec 2: 34 - n’àɤ dɤ ìjme tàm i kàzɤw na bàča tùj n’èštu pɤk
Drjanovec 1: 40 - nàj golèmijɤ òd’ɤ sɤs màstur:tȅ dɤ ràbuti dɤ pràj kɤ̀šti̥ d’ulgèrin b’èš’i̥
Drjanovec 1: 40 - nàj golèmijɤ òd’ɤ sɤs màstur:tȅ dɤ ràbuti dɤ pràj kɤ̀šti̥ d’ulgèrin b’èš’i̥
Drjanovec 1: 41 - i vɤ̀rnɤm sɤ n’àmɤ kàk dɤ nɤpràjmi č’ùdim sɤ udd’è dɤ jɤ svɤ̀rdz’im
Drjanovec 1: 41 - i vɤ̀rnɤm sɤ n’àmɤ kàk dɤ nɤpràjmi č’ùdim sɤ udd’è dɤ jɤ svɤ̀rdz’im
Drjanovec 1: 42 - n’àmɤ kòj dɤ m’ès’i̥ n’àmɤ kòj dɤ p’irè n’àmɤ kòj dɤ šetɤ
Drjanovec 1: 42 - n’àmɤ kòj dɤ m’ès’i̥ n’àmɤ kòj dɤ p’irè n’àmɤ kòj dɤ šetɤ
Drjanovec 2: 42 - sɤz žinìjlit’ȅ àje i tì s t’àw nɤjnò dɤ č’ùiš tì bùlkɤtɤ
Drjanovec 1: 42 - n’àmɤ kòj dɤ m’ès’i̥ n’àmɤ kòj dɤ p’irè n’àmɤ kòj dɤ šetɤ
Drjanovec 1: 45 - dàj dɤ tɤ už’ènim t’èb’e dɤ zɤ̀mnimi inò mumìči
Drjanovec 1: 45 - dàj dɤ tɤ už’ènim t’èb’e dɤ zɤ̀mnimi inò mumìči
Drjanovec 1: 46 - sàmu dɤ p’ir’è t’èz d’ecà i dɤ im gòtvi sàmu u.kɤ̀šti
Drjanovec 1: 46 - sàmu dɤ p’ir’è t’èz d’ecà i dɤ im gòtvi sàmu u.kɤ̀šti
Drjanovec 2: 48 - jèm zɤ dɤšter’ɤ̀ dɤ je jèm tɤkò bɤ ilìjo ustɤ̀j gu bɤ
Drjanovec 2: 51 - dɤ kàžiš tə t’à šə kài kɤlìnke kɤžì mɤ
Drjanovec 1: 51 - t’ì b’èž’ ž’inà ni mòž’iš dɤ skàrɤš tòz živòt
Drjanovec 1: 53 - tì n’e mòež dɤ gu iskàrə tòjtə ž’inà š’ɤ zɤvàri mòjta
Drjanovec 1: 60 - n’ègu dèn’ kɤt zèvɤt dɤ jɤ kɤt jɤ kàrɤwɤ u bòlnictȁ
Drjanovec 1: 61 - dàduɤ màlku òwču ml’àku i d’èt’tȕ t’à tàm gu dɤ gu
Drjanovec 2: 62 - šɤ kùpɤt šɤ duncɤ̀t às ud m’èn’e pàtki̥t’ȅ dɤ pusrèšnɤ t
Drjanovec 1: 62 - gl’e dɤ gu glèdɤ u t’àw dukɤt sɤ zɤvɤ̀rni tàt’i
Drjanovec 2: 63 - uc’ète dɤ pusrèšnɤ dɤ gi skàrɤm i kɤt ìmɤt b’èbi
Drjanovec 2: 63 - uc’ète dɤ pusrèšnɤ dɤ gi skàrɤm i kɤt ìmɤt b’èbi
Drjanovec 2: 64 - nɤ.l’c’è sɤm vèk’e àz dɤ gu gl’èdɤm
Petrov Dol 1: 18 - ftòru li trètu li i wìkɤm’e dàj dɤ i xvɤ̀rlim nɤ ùlicə̥tȁ
Petrov Dol 1: 78 - dɤ n’i sè rəzbul’àwə i tɤ̀j
Petrov Dol 2: 100 - s’igà g’urg’òwdèn’ n’i mòm dɤ rəzbìr’èm tɤmàn s’èdn’i
Petrov Dol 2: 113 - pr’ed’ì dɤ zɤ dɤ gu zɤkòlim
Petrov Dol 2: 113 - pr’ed’ì dɤ zɤ dɤ gu zɤkòlim
Petrov Dol 2: 122 - də mu č’i̥tè tàm pòpɤ dɤ gu up’ɛ̀j
Petrov Dol 2: 125 - nə vrɤtɤ̀ si dɤ slòži tò àgn’i dɤ m’ètn’i è tɤ̀j
Petrov Dol 2: 125 - nə vrɤtɤ̀ si dɤ slòži tò àgn’i dɤ m’ètn’i è tɤ̀j
Petrov Dol 2: 147 - dɤ dòət gòst’it’ȅ
Vladimirovo 1: 63 - dɤ gu prɤ̀skɤš sɤs sìn kàmik še
Salaš: 193 - zɤ dɤ mòže da si pribère kòj če ti ìde da ti

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut