Particle: 
comp
Lexeme: 

Lines where dә appears

Repljana 2: 48 - e ùbavo dә slòžiš dušìčina
Repljana 2: 52 - dә stàne ùbavu
Stoilovo 2: 34 - širòku utprèk’ i kòlkutu prәstìte dә mìnәt tәkà
Stoilovo 2: 60 - dә se ubɤ̀rne klәsɤ̀t
Stoilovo 2: 61 - dә se ubɤ̀rne klәsɤ̀t udgòre kәtu vәrɤ̀d dikànetu dә gu uvɤrhɤ̀t
Stoilovo 2: 61 - dә se ubɤ̀rne klәsɤ̀t udgòre kәtu vәrɤ̀d dikànetu dә gu uvɤrhɤ̀t
Stoilovo 2: 62 - dә odrùsәt
Stoilovo 2: 66 - әhә dә gu udrùsәt
Stoilovo 2: 67 - dә gu udrùsәt
Stoilovo 2: 82 - ustàtәkәt tәkà dètu ustàne dә nè e prez dәrmòn’әt
Stančov Han 1: 17 - b’èši tùkәnәk b’èdnu tò n’èmә ut kvò dә tәkòvә
Stančov Han 1: 28 - n’èmә ràbutә m nə̥ dicàtә gu uvòlniә i sidì kvò dә prài
Stančov Han 1: 43 - dә tәkɤ̀
Stančov Han 1: 49 - rìzә dә upirèš sìčku sә tәčèši sìčku jà či i sigà s’à
Stančov Han 1: 50 - ə l’àtutu nә rikɤ̀tә òdim dә gi b’èlim izb’èlvәmi plәtnàtә
Stančov Han 1: 51 - b’èli xùbәvi tò sigà e mlәd’èžә n’è znài dә prid’è
Stančov Han 1: 52 - n’è dә pri plit’è dè [laughter] r’àtku sә d’èt si znàjәt [laughter]
Stančov Han 1: 62 - i dә dә də gu pridɤ̀t ə nә fàbrikә әmә
Stančov Han 1: 62 - i dә dә də gu pridɤ̀t ə nә fàbrikә әmә
Stančov Han 1: 62 - i dә dә də gu pridɤ̀t ə nә fàbrikә әmә
Stančov Han 1: 101 - buì si gi kupùvəxmi әmì kәt ìskәd dә gu pusin’ɤ̀t
Sveta Petka 1: 5 - pòčnә dә seà nә vlàč’ene
Sveta Petka 2: 16 - dә sv’ɛ̀ti pàk
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Baskalci 1: 5 - tәkà ne u ne znàe da pìše nә knìgә dә kàžeme
Baskalci 1: 13 - hm e štò dә ti kàža àzeka
Baskalci 1: 14 - trèbva dә mi zәdàeš vәpròs tә әku mògә dә ti udguvòra
Baskalci 1: 14 - trèbva dә mi zәdàeš vәpròs tә әku mògә dә ti udguvòra
Baskalci 1: 27 - әhә ìskɤd znàči sɤs màlko rəbòta nògu pәrì dә zìmәt
Baskalci 1: 37 - i tì zè dә go izmètaš
Baskalci 1: 44 - mòe dә mi ne rәzbèreš
Baskalci 2: 49 - kugà i sәbìrәt prez letòto sә dә tәkòva ìma katràn’
Baskalci 1: 58 - prìmerno kәt se zәjàgn’әt tàm kәtu zèmәd dә sә mɤ̀rl’әt
Baskalci 1: 60 - kәtu se zәjàgnәt ujàgnәt se tò o kәm ə dvàesti màj dә kàžeme
Baskalci 1: 62 - sabèreme i jàs ìәm dә kàžem pedesè mәznìki tì ìmәž dvàese
Baskalci 1: 69 - nә ednò kilò putfɤ̀rl’әme trìese kìlə dә mu se dàdәt
Baskalci 1: 74 - dvè kìlә ti e dušlò pu trì vèdrә dә kàžem
Baskalci 2: 74 - dìp cèpnenko nèkoj pa mòže belègu dә mù e
Baskalci 1: 78 - trìese kìlә ke ìmәš mlèku tì dә zìmәš drùgijo drùgijo
Baskalci 1: 79 - i tuvà kàrә znàči edìn mèsec ili dvà mòže dә otkàrә
Baskalci 1: 87 - rәbutnìcite kòj e vәzmòžen dè kòj kòj mòže dә glèdә
Baskalci 1: 88 - kòj ne mòže dә glèdә nèmaa kato saà sàm sәm
Baskalci 1: 89 - ne mògә dә glèәm à enà kuzà glèdәm sàmu tùka
Baskalci 1: 131 - pa onìja nèma da izlègәt tò i ne mòže dә stàne
Baskalci 1: 135 - tɤ̀rla ìma pàg zә dә ne izlègәt kato se izmɤ̀zat premèrɤt mlekòto
Baskalci 1: 144 - dә kàžeme әku sә pò màlku trì stòla ìma
Baskalci 1: 145 - sèdnɤt abe tòčno tәkà sàmu če stòluvetu kàg dә ti opìsvәm
Baskalci 1: 150 - àh nә sràgәtә dә ne mòž də utèče ufcàtə znàči nә sràgәtә
Baskalci 1: 154 - kòlkoto ofcàta dә minàva
Baskalci 1: 158 - òti aku sә tìjә trìmәtә tàm mɤzničàre dә kàžem
Tŭrnjane 1: 37 - koto pòčne dә se vṛšè
Tŭrnjane 1: 46 - vṛvì dә na dalèče pò na dalèče i tam sɤ z zbèreme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut