d’àdə

Meaning: 
grandfather
Case: 
acc
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where d’àdə appears

Kralevo 3: 9 - ud d’àdə m t’è sigɛ̀ kàžuva
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Stalevo 4: 54 - d’au nə d’àdə brətoč’èdə d’è d’àdu gòd’u təkà nə səv’ètvə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut