d’è

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where d’è appears

Kolju Marinovo 4: 25 - e na drùgətə gudìnə də kàžə d’è i pàk gu nəprɤ̀skəm’e
Markovo: 7 - či d’àdu tòt’u nə d’àdu mu nə mɤžɤ̀ mi d’è
Markovo: 102 - he əmi tàm sə ər’èsvəmi də sə žènim d’è
Markovo: 185 - ə čìču ìmə idìn čiču i t’èə ìmət svòj čuv’èk d’è
Markovo: 197 - kutu dubìtək d’è dubì’təkə kək pəzərùvaa
Vasiljovo 2: 29 - i s’è takà ni svìrea gajdàre d’è svìrki d’è gajdanìci
Vasiljovo 2: 29 - i s’è takà ni svìrea gajdàre d’è svìrki d’è gajdanìci

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut