d’è

Meaning: 
where
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where d’è appears

Kozičino 1: 106 - ja d’è j tòj kumàr’ d’è j tugàs nə nə bùctȅ lež’ì
Šumnatica 4: 9 - d’è stòriən mestà zəìə
Trjavna: 122 - əm n’àkuj pɤ̀t ni mòži də izl’èzi spulučlìvu d’è də znàm
Drjanovec 1: 27 - d’è im b’è b’è b’èb’itu bà d’è j b’èb’itu
Drjanovec 1: 27 - d’è im b’è b’è b’èb’itu bà d’è j b’èb’itu
Petrov Dol 2: 132 - d’è a znàm
Iskrica 1: 17 - i d’è də znàm v’èče̥ pudìr’ə jà sɤzdàdəw simèjstvu de̝cà
Iskrica 1: 31 - kìtkə l’ə bèše però li bèše d’è də znàm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut