dà

Meaning: 
yes
Lexeme: 

Lines where dà appears

Kolju Marinovo 6: 20 - dà kato nə takòva kato nàšti tìja instrumènti
Kolju Marinovo 3: 37 - dà dà
Kolju Marinovo 3: 37 - dà dà
Kolju Marinovo 4: 71 - ahà dà dà
Kolju Marinovo 4: 71 - ahà dà dà
Golica 3: 71 - zapìsva sə dà
Kozičino 1: 109 - əmi dà n’àma kàk
Repljana 3: 57 - vrèče dà
Srebŭrna 2: 2 - dà sə srigɤ̀t əmə nə vr’èm:tu ufc’ète vɤ̀lnəta b’è skɤ̀pə b’è
Srebŭrna 2: 71 - dà dà
Srebŭrna 2: 71 - dà dà
Srebŭrna 2: 104 - dà am kòlkə č’èrgi səm istəkàlə təkìvə
Garvan 1: 75 - dà kažì
Garvan 1: 126 - dà swədbàr:tȅ tàm tò hòrə mnògu tàm sə idè
Garvan 1: 170 - inò vrèmi dà
Bansko: 3 - dà
Bansko: 75 - dà
Bansko: 156 - dà
Malevo/Xsk 1: 36 - dà de n’àmə
Malevo/Xsk 1: 46 - dà dà dà
Malevo/Xsk 1: 46 - dà dà dà
Malevo/Xsk 1: 46 - dà dà dà
Malevo/Xsk 1: 63 - dà d’àdu b’èse zìf
Malevo/Xsk 1: 102 - dà ìməhme nɨ̀vɨ
Malevo/Xsk 1: 141 - dà ràpkətə i slət tvà pòčvəme v’è̝k’e də gɤ̀rl’ime nàj nəpr’èš
Malevo/Xsk 1: 145 - dà i pəmùk s’àvəhme i slət tvà càrcətə v’è̝k’e də prəšɨ̀me
Malevo/Xsk 1: 279 - dà də izvàdiš məslò
Eremija 1: 6 - dà
Eremija 4: 20 - dà kokòška pìle jajcè à gi ne pribrà
Eremija 6: 23 - dà
Eremija 4: 30 - dà nògu lòšu živòtno
Eremija 4: 48 - dà katèri se katèri se è tàa visòkata kɤ̀šta
Eremija 4: 50 - u cṛnìcata po cṛnìcata na čeremìdite dà živòtno
Eremija 3: 54 - dà
Mogilica 5: 8 - dà ə nè ako tr'àbva də də kàže glàdnite kədè gi pugrìbate
Mogilica 6: 8 - dà a òn'a
Mogilica 6: 47 - dà dà
Mogilica 6: 47 - dà dà
Mogilica 5: 122 - f kɔ̀štəsə dà
Dolno Ujno: 4 - dà dà a bànicata
Dolno Ujno: 4 - dà dà a bànicata
Dolno Ujno: 131 - dà [laughter]
Dolno Ujno: 185 - dà dà dà dà
Dolno Ujno: 185 - dà dà dà dà
Dolno Ujno: 185 - dà dà dà dà
Dolno Ujno: 185 - dà dà dà dà
Dolno Ujno: 187 - dà dà dà
Dolno Ujno: 187 - dà dà dà
Dolno Ujno: 187 - dà dà dà
Dolno Ujno: 241 - dà na tupàn
Drabišna 1: 28 - ù dà c.c.c
Kovačevo 1: 147 - dòlno kòpče dà dà
Kovačevo 1: 147 - dòlno kòpče dà dà
Kruševo 4: 102 - dà vrème da se gòtvi ami mnògo ùbəvu tùkə
Leštak 3: 6 - dà
Leštak 1: 17 - dà t’à e mlàdə
Leštak 3: 22 - dà duš’em’ʌ̀ pustàrumu
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Leštak 3: 28 - dà i sə vərš’è tugàvə səs mùlettə kətu sə fərlì slàmətə
Leštak 3: 32 - dà
Leštak 3: 35 - dà
Leštak 1: 38 - dà de tàm kirəžilɤ̀k se prài
Leštak 3: 54 - dà pòsle pòsle kət sə nəseč’è snòpetu
Leštak 3: 55 - dà
Leštak 2: 73 - dà i pòsle
Leštak 3: 84 - dà
Leštak 3: 89 - dà
Leštak 3: 99 - dà i d’ètu ìmə sùšk’e əf rəš’ètutu gu zəvɤ̀rtə təkà
Leštak 3: 219 - dà əmhəm
Leštak 3: 281 - dà dètu uràlutu flàzə
Leštak 3: 289 - dà utprède də ne mòe se izmùš’i à təkà
Leštak 3: 300 - dà sɤ̀štutu
Leštak 3: 315 - à takà à takà dà
Leštak 3: 321 - dà dòlu.gòre təkà e pò màlək
Leštak 3: 322 - dà dà
Leštak 3: 322 - dà dà
Leštak 3: 323 - dà nèmə značè’nie
Šumnatica 1: 2 - dà dà
Šumnatica 1: 2 - dà dà
Šumnatica 1: 12 - dà dà kažì
Šumnatica 1: 12 - dà dà kažì
Šumnatica 1: 14 - mòže dà
Šumnatica 1: 15 - dà tàa žèna da e nè vàša
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Šumnatica 1: 20 - čàk dà bè
Šumnatica 1: 25 - dà ut amèrika
Šumnatica 1: 29 - na drùgijə sv’àt dà
Šumnatica 1: 33 - dà be dà dà bè ama pàk pràilnu
Šumnatica 1: 33 - dà be dà dà bè ama pàk pràilnu
Šumnatica 1: 33 - dà be dà dà bè ama pàk pràilnu
Šumnatica 1: 39 - i pàk pud nàs uddòlu ìdvə dà
Šumnatica 3: 53 - a dà dà dà pràət pra sìčku pràət pre də
Šumnatica 3: 53 - a dà dà dà pràət pra sìčku pràət pre də
Šumnatica 3: 53 - a dà dà dà pràət pra sìčku pràət pre də
Šumnatica 1: 55 - dà tàm e tɤ̀mno
Šumnatica 1: 58 - dà [laughter]
Šumnatica 1: 63 - dà dà dà dà
Šumnatica 1: 63 - dà dà dà dà
Šumnatica 1: 63 - dà dà dà dà
Šumnatica 1: 63 - dà dà dà dà
Šumnatica 1: 66 - bugàtə dəržàvə ə bilò i v’àrnu e tvà n’ɛ̀štu znàči dà
Šumnatica 1: 71 - germàncite dà tugàvə rəzbìš li əmèrikə bləgudərènie nə əmèrikə i
Šumnatica 3: 97 - dà dà dà dà tò hèrg’un počìvəm
Šumnatica 3: 97 - dà dà dà dà tò hèrg’un počìvəm
Šumnatica 3: 97 - dà dà dà dà tò hèrg’un počìvəm
Šumnatica 3: 97 - dà dà dà dà tò hèrg’un počìvəm
Šumnatica 1: 100 - dà dà
Šumnatica 1: 100 - dà dà
Šumnatica 3: 124 - dà bè tò i nì kupùvəme sigà
Šumnatica 3: 154 - dà ku n’èmə še pràiš
Skrŭt 2: 23 - dà
Stalevo 1: 8 - dà
Stalevo 4: 9 - dà
Stalevo 1: 19 - dà
Stalevo 4: 49 - əm dà kə št’àlu i ut’ɨ̀dəh vìkəm t’ànu znàeš li
Huhla 5: 33 - dà da blàguvec blàguvec n'è n'è nìe ne gù kàzvəme blàguvec
Huhla 5: 33 - dà da blàguvec blàguvec n'è n'è nìe ne gù kàzvəme blàguvec
Huhla 2: 69 - dà du četvɤ̀rtu
Huhla 2: 71 - dà ìməše ìməše tò ə
Huhla 2: 105 - dà ə mɤ t'ènku gà e tènenku mɤ̀ segà əku tvà ti
Vŭglarovo 1: 31 - zə stàne l’àbə səkà də sə dɨ̀gə dà təkà
Vŭglarovo 1: 57 - dà nə ədnò zə gu m’è̝tnəš pitnàese hl’àbə
Vŭglarevo 1: 63 - ne sɤ̀ t’è̝gleš’e dà
Bangejci 1: 3 - dà
Bangejci 2: 4 - dà vi ə vìždaxte li se sɤs t'àx čèsto
Bangejci 2: 7 - dà ud drùgi silà ìdea fəf nàše̥tu s'èlu
Brŭšljan 4: 33 - dà nə drùgu dɤ̀rvu ne xòdi t'à sàmu nə lìpətə
Brŭšljan 4: 35 - dà pu klen':ètu hòdi pu lìpite hòdi
Brŭšljan 1: 64 - e dà de gàjdətə bəškɤ̀ i kəvàlət bəškɤ̀
Černovrŭx: 7 - dà dobrè pòsle
Černovrŭx: 8 - dà vəf svàdbətə
Černovrŭx: 15 - dà dà
Černovrŭx: 15 - dà dà
Černovrŭx: 39 - à kònnici dà sə im vìkəli pràvilnu štòt ìskə pò inirgìčni xòrə
Černovrŭx: 40 - dà dà
Černovrŭx: 40 - dà dà
Gela 3: 3 - dà
Gela 3: 36 - čìstu rodòpski dà
Stikŭl 2: 21 - dà
Stikŭl 2: 32 - dà vi kàzvə ə fnòs
Stikŭl 3: 42 - ha ha ha ha dà sɛ̀t’uf sə sɛ̀t’uf sə sɛ̀t’uf sə sɛ̀t’uf ̀
Stikŭl 3: 44 - dà nìe segà ottàm dujdòxme
Stikŭl 3: 48 - dà dà
Stikŭl 3: 48 - dà dà
Stikŭl 3: 51 - dà dà
Stikŭl 3: 51 - dà dà
Stikŭl 3: 64 - dà
Stikŭl 3: 66 - dà
Graševo: 14 - dà
Graševo: 22 - dà u gràševu
Graševo: 24 - dà
Graševo: 26 - dà
Graševo: 31 - dà
Graševo: 37 - dà dà dà dà
Graševo: 37 - dà dà dà dà
Graševo: 37 - dà dà dà dà
Graševo: 37 - dà dà dà dà
Graševo: 39 - dà a màjka ti kɤdè ə bèše ròdеna
Graševo: 48 - pètka dà
Graševo: 52 - ut tùkə sì mi e dà
Graševo: 62 - dà
Graševo: 64 - dà
Graševo: 70 - m dà
Graševo: 73 - dà
Graševo: 78 - dà
Graševo: 97 - dà e dobrè a s'àka vɤ̀lna li s ednàkvə li sa vɤ̀lnite
Graševo: 104 - ìməhme dà
Graševo: 115 - ɤ̀ àlištèta dà xɤ̀ i a àlištata kàk se rabòt'ɤt
Graševo: 127 - dà
Graševo: 131 - dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀t
Stoilovo: 35 - dà
Zabernovo: 21 - sòpi sòpi sòpi mə təkìvə dərvètə dà
Zabernovo: 45 - dà predì tuvà se i gu v’ɛ̀eme
Malevo/Asg 3: 23 - dà dàj
Malevo/Asg 3: 39 - dà dà ti kàž’ə ìstinətə səgà jà t’èbe
Malevo/Asg 3: 39 - dà dà ti kàž’ə ìstinətə səgà jà t’èbe
Stančov Han 1: 4 - dà dà dà minàvaxa kuledàri dà i nòvәtә gudìnә
Stančov Han 1: 4 - dà dà dà minàvaxa kuledàri dà i nòvәtә gudìnә
Stančov Han 1: 4 - dà dà dà minàvaxa kuledàri dà i nòvәtә gudìnә
Stančov Han 1: 4 - dà dà dà minàvaxa kuledàri dà i nòvәtә gudìnә
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 64 - kàktu si gu ìskәš dà
Stančov Han 1: 68 - dà ìmә è gu è tàm ud mòjә ednì nə təkòs
Stančov Han 1: 84 - i sәz dvà kràkә tәčèhmi dà
Stančov Han 1: 95 - kupùvəxmi gi ə dà
Stančov Han 1: 102 - stàriti òrә gu nòsea pò sìn’u mlàditi b’àlu gu nòs’әt dà
Sŭrnica 2: 20 - dà dà dà
Sŭrnica 2: 20 - dà dà dà
Sŭrnica 2: 20 - dà dà dà
Sŭrnica 1: 32 - dà dà dà
Sŭrnica 1: 32 - dà dà dà
Sŭrnica 1: 32 - dà dà dà
Sŭrnica 2: 33 - dà a vɤ̀lnata kàk ja rabòtite vìe
Sŭrnica 1: 37 - dà dà
Sŭrnica 1: 37 - dà dà
Sŭrnica 2: 54 - dà a za bojadìsvanetu
Sŭrnica 2: 78 - kəmen’òk dà
Sŭrnica 1: 101 - vèče e rodnìna dà
Sŭrnica 2: 114 - dà dà dà
Sŭrnica 2: 114 - dà dà dà
Sŭrnica 2: 114 - dà dà dà
Sŭrnica 1: 117 - mi dà
Sŭrnica 2: 120 - dà dà dà dà
Sŭrnica 2: 120 - dà dà dà dà
Sŭrnica 2: 120 - dà dà dà dà
Sŭrnica 2: 120 - dà dà dà dà
Sŭrnica 1: 165 - a dà dà dà
Sŭrnica 1: 165 - a dà dà dà
Sŭrnica 1: 165 - a dà dà dà
Sŭrnica 2: 184 - dà dà dà dà
Sŭrnica 2: 184 - dà dà dà dà
Sŭrnica 2: 184 - dà dà dà dà
Sŭrnica 2: 184 - dà dà dà dà
Sŭrnica 1: 199 - dà dà
Sŭrnica 1: 199 - dà dà
Sŭrnica 1: 206 - dà dà
Sŭrnica 1: 206 - dà dà
Trjavna: 55 - dà b’èču b’èču
Trjavna: 61 - dà dà
Trjavna: 61 - dà dà
Trjavna: 66 - dà fkɤ̀šti ìməmi stàičkə tàm ìmə kət zimnìčkə təkòvə
Trjavna: 109 - dà dà
Trjavna: 109 - dà dà
Trjavna: 153 - dà štòm jə izvìkəš è sià də ričèm də si trɤ̀gvəmi
Trjavna: 255 - ùmno dà
Trjavna: 257 - dà è segà kət kàžə trɤ̀gvəme trɤ̀gvət pudìri mi
Vŭrbina 2: 32 - dà pòsle kvò stàva na ednà godìna kàk mu kàzvate
Vŭrbina 2: 38 - dà pòsle
Belica 1: 30 - na romanìa dà
Belica 3: 54 - dà à dobrè a tovà dèto ostàva u butàlkata
Belica 1: 64 - dà pòstat
Belica 3: 65 - dà dà dà dà znàči ə e kòlko màslo pràveše ednà ženà
Belica 3: 65 - dà dà dà dà znàči ə e kòlko màslo pràveše ednà ženà
Belica 3: 65 - dà dà dà dà znàči ə e kòlko màslo pràveše ednà ženà
Belica 3: 65 - dà dà dà dà znàči ə e kòlko màslo pràveše ednà ženà
Belica 1: 75 - dà
Belica 2: 83 - dà
Belica 1: 92 - dà dà dà
Belica 1: 92 - dà dà dà
Belica 1: 92 - dà dà dà
Belica 1: 110 - dà
Belica 3: 110 - dà dà dà
Belica 3: 110 - dà dà dà
Belica 3: 110 - dà dà dà
Belica 3: 114 - dà dà dà
Belica 2: 114 - dà dà dà dà
Belica 3: 114 - dà dà dà
Belica 2: 114 - dà dà dà dà
Belica 3: 114 - dà dà dà
Belica 2: 114 - dà dà dà dà
Belica 2: 114 - dà dà dà dà
Oborište 2: 50 - da dà dà
Oborište 2: 50 - da dà dà
Oborište 2: 55 - dà dà dà
Oborište 2: 55 - dà dà dà
Oborište 2: 55 - dà dà dà
Oborište 2: 91 - dà bè
Oborište 2: 132 - dà dà po n’àkoj selà fàštat cìganče da bɤ̀de
Oborište 2: 132 - dà dà po n’àkoj selà fàštat cìganče da bɤ̀de
Sveta Petka 3: 9 - dà pa i mòž da à kàeš misìrka misìr càrevɛ̀no brašnò
Sveta Petka 3: 14 - əxɤ̀ dà xɤ̀ e dobrè a volòvete kɤdè gi zatvàr’axte vìe
Sveta Petka 3: 21 - dà èj tùka utùka e
Sveta Petka 3: 28 - əmhm dà znàči oddòlu pòdnik odgòre plèvn’a
Sveta Petka 3: 42 - elèšnič’ɛ̀ni dà
Sveta Petka 2: 43 - dà dà
Sveta Petka 2: 43 - dà dà
Sveta Petka 3: 63 - dà i kakvò pràv’ɤt cìganite
Sveta Petka 3: 78 - dà dà dà
Sveta Petka 3: 78 - dà dà dà
Sveta Petka 3: 78 - dà dà dà
Sveta Petka 2: 83 - e dà de ìde
Sveta Petka 3: 85 - dà i pòsle
Sveta Petka 1: 86 - dà dà dà dà
Sveta Petka 1: 86 - dà dà dà dà
Sveta Petka 1: 86 - dà dà dà dà
Sveta Petka 1: 86 - dà dà dà dà
Sveta Petka 1: 96 - dà od jakɤ̀lo ti [laughter]
Sveta Petka 3: 103 - è gore ərmànetu bɛ̀a dà tùkə tvà gu ìmaše ərmàne
Sveta Petka 3: 111 - dà nàči i čenìcata ə se ràždaše tùka
Sveta Petka 3: 113 - pò slàbo dà
Sveta Petka 1: 113 - dà dà dà
Sveta Petka 1: 113 - dà dà dà
Sveta Petka 1: 113 - dà dà dà
Sveta Petka 3: 118 - dà dà
Sveta Petka 3: 118 - dà dà
Sveta Petka 3: 123 - dà dà dà
Sveta Petka 3: 123 - dà dà dà
Sveta Petka 3: 123 - dà dà dà
Sveta Petka 3: 125 - dà glèdam tùka səbìrate vìe
Sveta Petka 1: 126 - e dà vìka vɤ̀tre šo ìmə f nəbɤ̀rdilàta
Arčar 2: 30 - dà dà
Arčar 2: 30 - dà dà
Arčar 2: 39 - dà
Arčar 2: 41 - dà bè dà
Arčar 2: 41 - dà bè dà
Arčar 1: 49 - dà be gotòf dokàraa tàm isìpa go
Petrov Dol 3: 41 - dà əmə às kət pòčnə ž’ènə ž’ènə du tàm st’ìgə
Petrov Dol 3: 54 - dà dà
Petrov Dol 3: 54 - dà dà
Petrov Dol 1: 69 - dà də n’i umìrɤt d’əcàta na trèttu vèč’i
Petrov Dol 2: 83 - dà kət nə krɤ̀w i č’erv’èni d’ecàta napɤ̀streni
Petrov Dol 1: 86 - dà dà pək às kətu hvɤ̀rl’ə kətu pɤ̀rvi pɤ̀t
Petrov Dol 1: 86 - dà dà pək às kətu hvɤ̀rl’ə kətu pɤ̀rvi pɤ̀t
Petrov Dol 1: 88 - dà be dà
Petrov Dol 1: 88 - dà be dà
Petrov Dol 3: 89 - pòsl’i dà
Petrov Dol 2: 136 - svèšti dà
Vladimirovo 2: 15 - dà igràexte li
Vladimirovo 2: 27 - dobrè dà
Vladimirovo 3: 50 - dà belvàri
Vladimirovo 2: 67 - e takà de dà
Vladimirovo 2: 90 - dà na studèno
Vladimirovo 1: 97 - dà dà dà slùšame te̥
Vladimirovo 1: 97 - dà dà dà slùšame te̥
Vladimirovo 1: 97 - dà dà dà slùšame te̥
Vladimirovo 2: 114 - dà i ə kòlko jajcà pràvi fs’àko detè
Tihomir 1: 16 - ròkl’a dà
Tihomir 3: 55 - i klìn stànuva dà
Tihomir 2: 90 - dà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut