dà

Particle: 
comp
Lexeme: 

Lines where dà appears

Leštak 3: 115 - dà ž’ìtutu minàvə uddòlu i tvà d’ètu č’èkləsə sùšk’e ustàva
Leštak 3: 144 - dà ə nìvətə sə žʌ̀ne səs sɤ̀rp tàə nìvə rəštɤ̀
Leštak 3: 276 - dà i nətàtək vɤ̀rzənu tugàvə uràlutu zə
Šumnatica 1: 80 - dà əf ungàrijə òdime bìjme se tàm səs germàncite
Šumnatica 3: 102 - če dà
Šumnatica 3: 228 - dà tugàvə še zèmeš əd na dəràk də gu izvlàčiš gà gu izvlàčiš
Skrŭt 1: 92 - dà a na tvà ə da da vi kàzva
Huhla 1: 2 - ku ìskə də ə kumənìskə əku ìskə dà ə rùsku
Sveta Petka 2: 89 - è ìdi i kàž’i vàso ìdi i kàž’i dà vìdi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut