da

Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where da appears

Srebŭrna 1: 64 - kɤ̀k šə nəpràet svàdbata təkm’èžu tùj i da kəkvì dàruw’e šə kùp’ə̟t
Eremija 5: 22 - pa sam bilà pròsta ne sàm bilà ùčena da im ne da
Vasiljovo 1: 95 - nalì n’èma n’èma kakvò da da dadɛ̀t òrata
Glavanovci 3: 28 - i tè tekà i idòše ta gi izòše da izèdoše tèpanete
Glavanovci 1: 70 - tùramo rukòl’k’e po nàs ako nèma mùžje da onì otìdu na kosìdbu
Bosnek 1: 8 - ot ə strinàrite i màma vìka da sakàx na svekɤ̀rva mi
Bosnek 1: 134 - mnògo vodà da ìdex u dèckata gradìna decàta im žɤ̀lti kato

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut