dè

Meaning: 
where
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where dè appears

Golica 3: 55 - dè sa drùgite vi
Golica 3: 85 - də p'ir'èm tàm n'èmaše dè də sə up'ir'èm
Šumnatica 3: 259 - xəm dè da znàm s’àkaš
Huhla 3: 12 - dè də znàm duidòhə s kulàtə sičku nətvàrihə
Gela 2: 67 - ta sa ne bahtɔ̀t ta sòlkuva prepàtaa tò od dè
Stikŭl 1: 73 - də s puurè če dè də gu znàem
Stikŭl 3: 118 - žə vɨ kàža žə vɨ kàža dè je unuvà nɛ̀štu
Stikŭl 3: 125 - prez tùrsko vrɛ̀m’a èto gu əm dè da gu znàja
Graševo: 84 - mi kàk mòže təkà mumìče dè si vidèl
Trjavna: 213 - a càl dèn dè də vərìm càl dèn dvà čàsə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut