d'è

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where d'è appears

Garvan 1: 178 - e tɤ̀j d'è ìstinski tùj ìstinsku kəd'è igràjət nə urò tò
Stalevo 4: 54 - d’au nə d’àdə brətoč’èdə d’è d’àdu gòd’u təkà nə səv’ètvə
Huhla 1: 39 - n'è əm ud d'è ənò vr'àme də jəd'àhme ud d'è də jəd'àhme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut