d'èt

Particle: 
rel
Lexeme: 
Lexical variation: 
който
Linguistic trait: 

Lines where d'èt appears

Golica 3: 42 - d'èt harmɑ̀n:tȅ ne znàeli d d'èt sne žənèneli
Drabišna 2: 17 - znàje me d'èt mi dàvə krùši
Drabišna 2: 117 - zəvìvə ə ut'ỳvə pək tàə d'èt e m'àtnələ vɤ̀tre vudɤ̀tə
Drabišna 2: 129 - tàə rìpkə tàə rìpkə d'èt stànələ nə guspòicə d'è
Drabišna 2: 172 - sɤ̀štətə mòmə d'èt jə òdil ut tàm ud jàbəlkətə
Drabišna 2: 177 - če t'e kuìt sə tɤ̀j s'àə kòkəle d'èt iz'àdəhte rìpkətə
Drabišna 2: 178 - ìkə d'èt fərlìhte kòkəlete ìkə sɤ̀štətə mòmə stànələ t'à
Huhla 1: 12 - m'ètl'en m'i d'èt mitɤ̀t šə stɤ̀ržene ustɤ̀rgəni
Huhla 1: 36 - d'èt mi dədɤ̀t mògə i təkà mə n'è n'è jà vìkəm
Huhla 3: 46 - d'èt ìkəne hùbəu hùbəu əku ràbutèše̝ še ìməše
Huhla 6: 46 - zə t'àhnite se bl'ɤ̀skət pək nìj ne mòžem tìj d'èt
Huhla 1: 74 - gòsput' du segà d'èt mi e dàəl tàa tvà səm m bləgudàrnə
Bangejci 2: 27 - d'èt ə vɤ̀lnətə i nə n'ègu
Bangejci 2: 41 - tùkə ìmə ràvnu tɤ̀j d'èt sə slàgə pr'èždətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut