de

Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where de appears

Repljana 4: 27 - ama znàm če de za g’òrg’a jà sɤm mislèla
Godeševo 2: 2 - kəkò i šə šə sə rudɤ̀j de d'àtetu še gu ukòpiš
Kovačevo 1: 185 - igràət žènite i de i de ìməm màlenko dète
Kovačevo 1: 185 - igràət žènite i de i de ìməm màlenko dète
Kruševo 1: 26 - tvà dùməm ròn’e tvà dùməm de ədnà màjkə
Petŭrnica: 51 - màjka mi prigòtvila jàden’e nalè abe nie de kato decà slòbodno
Nasalevci 1: 281 - a z de a s lèvoto čùjem po màlko
Rajanovci 1: 37 - da da ga vṛšè i dòjde de dòjde vṛšàčka ama e bilà čàsna
Glavanovci 1: 46 - da ni pòžn’u nìe de decà ama otìdemo da ràduemo se

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut