dicà

Meaning: 
child
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where dicà appears

Srebŭrna 2: 81 - čim às səm užèn’ələ dicà kət vìkət
Drabišna 1: 2 - i trì d'èkərə t'ytyn' s'àeh i dicà gl'èdəh
Kralevo 3: 42 - ìməl n’àkəvi dicà mòmč’eto sə bɨ̀lu už’è̝nilu sə
Huhla 5: 20 - jà da ìzedə àjde čùkət nàši dicà tuvà n'è
Huhla 2: 32 - ud ràbutə nìštu̥ ne čàk səm ràbutilə ràbutilə p'èd dicà
Huhla 2: 107 - ə tugàj n'àməše jà p'èd dicà ə̀ c'àlə nɤ̀š ne sɤ̀m lègnuvələ
Huhla 2: 109 - učìtel'te ošte ne mòət də zəpòvnət təkɤ̀vi ud mòjte dicà
Huhla 2: 110 - ə bàt tàn'uite dicà gà dòjduhə učìlište kət t'àh n'àməše
Stikŭl 1: 79 - čètərə dicà behmə jɛ̀ beh nàj gulɛ̀mata i ud i truìcata beha bràk’a
Sŭrnica 1: 78 - štòtu kətu ni tì e ròtᵊ fəf kətu ž’èniš’ dicà
Iskrica 2: 2 - ama nəlì čurbədžìja ə ličɤ̀t mu dicàtə ut nàšti dicà
Iskrica 2: 3 - t’àn’te dicà sə ubl’àkəni ə pək nìi cərùlkiti i tò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut