dòjde

Meaning: 
come
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where dòjde appears

Trŭnčovica 2: 7 - u ednɤ̀ kɤ̀štə živèejme às ne zəpòmnij mòjə pàstruk də dòjde
Trŭnčovica 2: 10 - mi ža dòjde strikà mi čìči tòj že me udmenì ud ulòvete
Stakevci 1: 82 - rèče nèma da se bojìš tì segà kad dòjde kondùktora i šofjòra
Repljana 2: 65 - i pòsle si zakòl'amo jàgn'e pàk pṛ̀vi màj dòjde àjde
Dolno Draglište 1: 3 - jàdene pìen pusrèštəmè̝ jə kətu se kətu dòjde bùlkətə ut təvà
Malevo/Xsk 1: 175 - tur’èd gu pul’ɨ̀vəd gu i kugàd dòjde zə pribɨ̀rəne
Malevo/Xsk 1: 183 - a kato dòjde tvà na žètva kato dòjde kvò se rabòti
Malevo/Xsk 1: 183 - a kato dòjde tvà na žètva kato dòjde kvò se rabòti
Malevo/Xsk 1: 184 - ž’ètvə gà dòjde ž’ènem səs sɤ̀rpuv’èt səs nədnič’ɛ̀ret ž’è̝nem
Eremija 1: 11 - na učìlište od učìlišteto dòjde cɤrvèno izvèstie
Eremija 3: 40 - à jà bèš bèš do mène če dòjde rèt
Eremija 4: 43 - tè tùka kat dòjde da sère i pùf
Eremija 2: 48 - do pràgo òda li si jà trevàta če dòjde do tùka
Drabišna 2: 154 - t'èbe zə dòjde də urtòsə t'à s'ètne è sàə ž'ènə
Kruševo 4: 4 - nemòj dùmaj š’e dòjde nàš’ijə bəjr’èm
Leštak 2: 95 - təkà e kugà kəkònu dòjde nəkà e təkà e
Huhla 5: 6 - ne blàžə pàg gà dòjde p'ètək gà dòjde pùs šə zgòvejə
Huhla 5: 6 - ne blàžə pàg gà dòjde p'ètək gà dòjde pùs šə zgòvejə
Huhla 2: 9 - n'àmə tòlkuvə də jəd'ète [laughter] əm təkà d'è èm s'èkəku še dòjde
Huhla 5: 16 - kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne
Huhla 6: 43 - še dòjde skɤ̀p cərvùl'ə šə dòjde èj tàm nì də ìdeme
Huhla 6: 43 - še dòjde skɤ̀p cərvùl'ə šə dòjde èj tàm nì də ìdeme
Brŭšljan 2: 1 - l'àtnu vr'èm'ə kətu štèš'e də dòjde ə l'àtutu gur'è̝štu
Brŭšljan 3: 4 - i kətu št'à zəs'ɛ̀eme št'e št'à ə dòjde zìmətə
Gela 3: 53 - i ezgà katu dòjde noe uktòmvri nuèmvri dòjde ə adnà kulà
Gela 3: 53 - i ezgà katu dòjde noe uktòmvri nuèmvri dòjde ə adnà kulà
Stikŭl 1: 32 - vᶤìkə žə dòjde vᶤìkə vrɛ̀m’ə ə tàm ə zgà dènu svᶤìr’ət
Stikŭl 1: 37 - etùvə vᶤìkə že dòjde fsò etùv vìkə nà že gu gl’ɔ̀dəme
Izgrev/Car: 4 - hùbəu əmə mumčè̝ kət š’à: dòjde š’à: dìgne ednə mumà də čùkə
Široka Lŭka: 16 - nìe ìskahme vìkam kogà ža dòjdat dòjde prol’ə ə ə pòdzima
Sŭrnica 1: 68 - tòj kətu dòjde i tòj pràzen ni ìdvə
Sŭrnica 2: 112 - i kugàt si ti dòjde i kugàt si ìməš’ vr’ɛ̀me
Sŭrnica 2: 187 - zəkòpč’iž’ gi nis teràsətə nədòl ili nis kɤ̀štətə kəd’è dòjde
Vŭrbina 4: 73 - təkòvə prul’ètešnu vrème kətu dòjde pɤ̀rvi màjsku vrème sə ràždət jàgəncite
Vŭrbina 4: 107 - səbòr pràine səbòr bəjrèn kugàtu dòjde bəjrèn
Belica 3: 124 - i zaràn še dòjde štèrkata a me nabìe
Arčar 1: 54 - òn če dòjde čovèka
Iskrica 1: 21 - mi kətu stənà: v’èki mumà zə žènet’e mɤžɤ̀ mi dòjde
Iskrica 3: 28 - kətu dòjde n’àkuj bràt pò gulèmiti b’à sè žèneni
Iskrica 1: 67 - kumɤ̀ tr’àə dòjde də ti̥ fɤ̀rli bùltu̥ sutr’əntɤ̀ i d’èverə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut