dòjdu

Meaning: 
come
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where dòjdu appears

Repljana 2: 16 - pòsle sɤbòr dòjdu ni drùgi drùgo jàgn'e drùgi kòl'amo jàgɤnci tegàj pòveče
Repljana 2: 17 - nò što ìma selà sìčki dòjdu ni na sɤbòr dòl'ni.lom od
Repljana 2: 77 - ot čuprèn'u sɤbràli se tekvìja kmetovè upràvnici da dòjdu
Dolna Sekirna 3: 35 - ìmaše ednà maalà oddòle dòjdu xòrata na muzèn’e
Dolna Sekirna 1: 54 - dnò povojničàrke dòjdu
Dolna Sekirna 3: 65 - dòjdu lovdžìje ìma li kaškavàl pràveno e pa ìma
Glavanovci 1: 45 - da da ne nì nè bliznàci a bìzete da dòjdu bìzete

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut