do

Meaning: 
to
Lexeme: 

Lines where do appears

: 1 - òt dvənàjstə gudìnə do usemnàestə gul’èmu teglò istèglime̝
Kozičino 1: 162 - do tùkə du màlko tɛ̀j ut krɛ̀stə màlku
Kozičino 1: 163 - do kɤ̀lkite
Stakevci 1: 21 - do drùgija kràj
Stakevci 1: 22 - pètstòtin kilomètra e do kubràt a ot kubràt
Stakevci 1: 23 - na natàmo do selò zàvet ošte osemnàes devetnàes kilomètra
Stakevci 1: 49 - dobrè ama jà do nègde vṛvè vṛvè i svè tekà razgledžuvà i
Repljana 1: 4 - pa me ubòde edɤ̀n jà gi pasèm pa do livàdutu
Repljana 1: 25 - mòkro tùj jà si àjde àjde ta do dòm
Repljana 3: 38 - do tɤrgòvište li
Repljana 2: 60 - nò predstavl'àva màlko dòle do nìsko rastè ne rastè
Vŭrbovo 1: 35 - òn mrtvɤ̀c stìgli do gròbištata a ottàm kat vɤrvèli
Vŭrbovo 1: 42 - ìde pri màter stìgli do gròbištata òn g’u rekɤ̀l
Vŭrbovo 1: 49 - do kɤ̀štata na matertùtu poglèdne dvòri u pelìn uràsli
Vŭrbovo 1: 57 - bràt mi làzar me do na kon’à dovède pa otidè
Markovo: 106 - kràjə na àvgus do
Malevo/Xsk 1: 170 - tovà do prolettɤ̀ təkàne prèdene a pòsle ot prolettɤ̀ kato
Eremija 1: 3 - do koè odelènie trèto četvɤ̀rto
Eremija 6: 34 - sè na rèt na rèt narèdim takà edìn do edìn
Eremija 3: 40 - à jà bèš bèš do mène če dòjde rèt
Eremija 2: 47 - da nèma do pràgo trèva e tùka tṛ̀sa ə trevàta da nèma
Eremija 2: 48 - do pràgo òda li si jà trevàta če dòjde do tùka
Eremija 2: 48 - do pràgo òda li si jà trevàta če dòjde do tùka
Eremija 6: 60 - važèto do kràj i tə òbṛni go i onì se obṛ̀štat
Eremija 1: 83 - še dòjda jà d ìda do magazìnčeto tùka nèšto da gl'èdam
Eremija 6: 92 - odbegà do tàm
Eremija 1: 129 - segà cəftì za slanàta a do sèga ne smè kinàli
Mogilica 6: 64 - peš'ɛ̀ ottùv do plòvdif səm òdil pešɛ̀
Dolno Ujno: 117 - ìmaše si razbòj kòku ot tùka do toà momčè te tekà
Dolno Ujno: 276 - emi kàk se pràvət kòj kòj kòj du do kogò xòdi
Drabišna 1: 80 - gul'àmə r'àkə duòdəš'e è čɤ̀k e tàm do mòjte plòči
Kruševo 1: 1 - do snègə
Šumnatica 2: 1 - vìe ste tùka blìzu do grànicata predì ako bèše
Šumnatica 2: 27 - a lìnijata germàncite li ja napràviha do podkòva
Skrŭt 1: 39 - ò na tàtko ò na tàtko nabàrva mu do tùku
Skrŭt 1: 53 - umrèlo detèto emi drèite emi odìx vìka do dòma vərnàx se
Huhla 2: 68 - tì do četvɤ̀rtu otdelènie si ùčila
Gela 2: 47 - màjka nɨ ža tɔ̀rneš dnèska ž ìdeš do širòka.laka
Graševo: 98 - ili ìmaše ràzlika ot vɤ̀lna do vɤ̀lna
Sŭrnica 3: 165 - šè a bulì do drùgijə gerg’òvden’ tvà n’ɛ̀štu š’ə s’ədì
Trjavna: 63 - vìe si gi glèəte tàm do
Trjavna: 65 - do kɤ̀štata si ìma
Vŭrbina 4: 103 - l’ètno vrème kugàtu nəblìži do esentɤ̀ sklàəne gu nə lìsnici
Belica 2: 5 - do kato go zakàraš na vodenìcata kàk se rabòteše
Belica 2: 10 - kato do nègo trèbva i da ovṛšèm če pòsle ə namal'àva žègata
Belica 1: 38 - pèš li òdite do tàm
Belica 1: 60 - emi ednà do drùga fànem si čekɤ̀m ot tùk do tùk i
Belica 1: 60 - emi ednà do drùga fànem si čekɤ̀m ot tùk do tùk i
Belica 1: 72 - emi kòlko sme čovècite tòlkova kàram às drùgia kàra do mèn
Belica 2: 76 - ot do tùka e tù pùsteno brazdɤ̀ nàsea tàa pòsle
Belica 3: 84 - na okolo gèrg'ovden čàk do nàprolet do gèrg'ovden šte si ìmam
Belica 3: 84 - na okolo gèrg'ovden čàk do nàprolet do gèrg'ovden šte si ìmam
Belica 1: 104 - kato a zarèza:me kòlko ottùk do
Belica 1: 106 - tàm è do ùlicata
Belica 3: 109 - takà se čùva i sìreneto ot sìrene do sìrene
Belica 2: 126 - emi sedì si f čuvàle turìle sme dɤskɤ̀ na do stenɤ̀tɤ
Oborište 2: 19 - kakvì mu ku koì momìčeta do kojà vɤ̀zras momìčeta
Gradec 2: 26 - i koto minàl takà do rekàta stignàl
Gradec 1: 95 - ma nòsi do i onàa sɤ̀ga če ma preglèdva
Drjanovec 1: 19 - tɤ̀j də i àz zimàw d’it’ètu utìduw do nɤ l’ùl’kata
Gigen 1: 2 - òt dvənàjstə gudìnə do usemnàestə gul’èmu teglò istèglime̝
Gigen 2: 5 - kòjta ergènin si ìma prijàtelka sèdne si do nèja
Gigen 1: 8 - əmə gulɛ̀m zòr vidò:me òd dvanàesta gudìnə do usemnàestə
Vladimirovo 2: 19 - pa svàdbi pa kəto zasvìri mùzikata od zàran do vèčer
Vladimirovo 2: 42 - onò vìr vòda i tùrame do pèčkata da da sɤ̀xnɤt
Gorna Krušica 1: 42 - kae nàs segà ùbavo bèše ə dàrove si ìmaše do sà
Gorna Krušica 1: 163 - i jàs takà pokačìla sàm se tàm do kàštatà si
Nasalevci 1: 220 - emi è takà do tùka
Tŭrnjane 1: 12 - do glèzena zìmno vrème kàl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut