dobrè

Meaning: 
good
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where dobrè appears

Stakevci 2: 2 - nalì sɤm došlà na gòsje dobrè ama ìmaše tàm ednà bàba marìja
Stakevci 2: 7 - dobrè ama lènče rèče màjko idì otkinì tàmo
Stakevci 3: 16 - na tèbe pòsle dvòjku onà ženàta reklà dobrè amà dàj si belèžnika
Stakevci 3: 21 - i onà reklà dobrè kažì kakvò e a òn rekɤ̀l
Stakevci 3: 26 - reklà dobrè kat si ošlà večertùtu u dòm i uzèla rèčnik
Stakevci 3: 31 - i sɤkotèlica i òšte ednò dvè kazàl dobrè
Stakevci 3: 35 - dobrè jàla pìj ednà rakìja
Stakevci 1: 49 - dobrè ama jà do nègde vṛvè vṛvè i svè tekà razgledžuvà i
Repljana 1: 128 - no dobrè dàko si došlà nè e me jèt
Vŭrbovo 2: 20 - nèma bàbo dobrè mi e
Garvan 2: 30 - e tovà ne è dobrè
Garvan 2: 32 - xìč ne è dobrè
Markovo: 87 - dobrè a kakvò bèše vìe kək kàk živèexte
Markovo: 116 - tɤ̀j dobrè i kət se arèsat dvàmə mlàdi kakvò stàva pòsle
Malevo/Xsk 1: 1 - dobrè a sjà mòjš li pɤ̀rvo da ni raskàžeš
Kovačevo 1: 71 - e dobrè pràštat stròjnici i i stròjnicite nòs’at li nèšto
Leštak 3: 14 - tɤ̀j dobrè e kvò predstavl’àvə harmànə
Leštak 3: 242 - tuvà tùj mi e ràbota znàči oddòlu dobrè koè se kàzva
Leštak 3: 330 - tɤ̀j tovà sa ùši dobrè tìja ùši
Leštak 3: 397 - dobrè tùka kato orèš ako e pò vlàžno se zbìra prɤ̀st nalì
Skrŭt 2: 114 - [laughter] dobrè a tè katu tè katu utìdət u da ja zèmat momàtə
Stalevo 1: 68 - əhə dobrè a zaštò na mutvìlka go slàgaxte
Sŭrnica 1: 159 - dobrè če se sètixme da pìtame
Belica 3: 13 - čàkaj da mìne tòzi ne čùvame dobrè takà sìrište si ìmaš
Belica 1: 58 - dobrè a kàk se narèždate da žɤ̀nete tàm
Sveta Petka 3: 14 - əxɤ̀ dà xɤ̀ e dobrè a volòvete kɤdè gi zatvàr’axte vìe
Sveta Petka 1: 40 - dobrè kòj vi gi bojadìsva
Sveta Petka 2: 55 - xɤ̀ e dobrè
Sveta Petka 2: 59 - dɤrvàtә dobrè si e
Sveta Petka 2: 63 - dobrè ako tr’àbva da večèr’ate na tàja svetlinà li
Sveta Petka 3: 94 - dobrè ako n’èma vèter
Sveta Petka 2: 98 - e tovà e dobrè ako
Sveta Petka 2: 102 - a dobrè a n’àkoja momà kato ne mòže da si napràvi
Petrov Dol 1: 58 - dobrè
Petrov Dol 2: 70 - è dobrè sme blagodar’ɤ̀ da
Vladimirovo 2: 27 - dobrè dà
Vladimirovo 1: 119 - ako mu nè e dobrè detèto
Baskalci 1: 92 - dobrè a tòo tàm dètu e nàj glàvnijә kәt sә prài prèmlәs

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut