dobrè

Meaning: 
O.K.
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where dobrè appears

Sŭrnica 1: 56 - dobrè pobratèn ə pràite li nèšto
Sŭrnica 2: 159 - dobrè abɤ̀tɤ ne e na val’àvica nə nòsix
Belica 3: 54 - dà à dobrè a tovà dèto ostàva u butàlkata
Belica 3: 71 - e dobrè a màsloto ə go pàziš za zìmata nalì
Oborište 2: 74 - dobrè tàzi godìna ednò momìče e kumà drùgata godìna
Oborište 2: 90 - dobrè da ne da ne ìdeš na pɤ̀t’a odvɤ̀d
Oborište 1: 103 - e dobrè za kakvò gi glèdaxte vìe ofcè zə
Oborište 1: 115 - e dobrè de pràvite sìrene
Oborište 1: 162 - a dobrè a màslo pràexte li
Arčar 1: 26 - è takà takà dobrè jà vìkam jà stanà tùka pa inžinèr be
Arčar 1: 33 - i jà mu sɤ ozɤ̀bi pòsle vìkam àjde dobrè ema

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut