dùši

Meaning: 
people
Lexeme: 
Number: 
pl

Lines where dùši appears

Golica 5: 19 - t’ìj bilì ottàk vašìst’ɨ č’ètiristòtin dùši otsàm c’àl gràd bezerlìk
Golica 5: 36 - i ednò ot vɑ̀rna i bùlkatȁ i v’èš ednà ženɑ̀ š’estìma dùši
Golica 5: 38 - dvàma dùši z ban’d’ì ban’d’ìt’i səs šmàjzere n’èma da mɛ̀r
Babjak 2: 8 - berème se tr i žèni i màže tri čètiri pèt šèz dùši
Dolno Draglište 3: 34 - soberè̝m se pet šès dùši upàlime fùrnətə
Dolno Ujno: 160 - ìma po trì četìrese dùši sə sə sɤbiràle
Oreše: 28 - č’e ud nàšto sèlu č’etirèese dùši utìdua utiš’lì sə
Černovrŭx: 63 - kujàtu kɤ̀štə pril'àgə mòži nàštə às nìj sm'e d'ès'ət dùši
Vŭrbina 4: 3 - stàrite kàzvət če sə ut ənədull’ìjə dušl’ìli trìmə dùši vəv vərbìnə
Vŭrbina 4: 112 - nə s’èlutu sne zbìrəli mòže i hil’àdə dùši s se zbìrəli ut sìčkit’e
Vŭrbina 4: 125 - trì č’ètɨri dùši nə kətɰ̀re pàk se kàč’ət
Belica 1: 33 - odgovàra za nàze sɤberèm se po pet.šesnàese dùši momìčeta momčèta
Gradec 2: 1 - ama a edìn edìn vɤf sèlo tè sa četìrma dùši sinovè
Vladimirovo 2: 118 - i gi bojadìšat i kòlko dùši sa na tòlko mestà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut