dubrè

Meaning: 
good
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where dubrè appears

Rakovski: 33 - ednò dv'è trɨ̀ četɨ̀ri p'ɤ̀t šìs sìd'əm ùs'əm dìv'ət dìs'ət dubrè
Garvan 2: 31 - nè e dubrè n' è dubrè
Garvan 2: 31 - nè e dubrè n' è dubrè
Leštak 1: 19 - è segà sme pàk dubrè nə vrèmetu stàrite hòrə nàšte
Leštak 3: 349 - drùgo ìma li dubrè tùka tovà tò ne sɤ̀ li
Šumnatica 2: 54 - gɤ̀rcijə e kəpùt nàči še nəpàdət nətàtək dubrè əmə às ìməm
Šumnatica 3: 140 - mnògu bème dubrè əmə
Gela 3: 89 - f ednà kɤ̀šta ta sme dubrè zasegà žìvɤ zdràvɤ
Trjavna: 7 - dubrè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut