dumà

Meaning: 
home
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where dumà appears

Kovačevo 1: 204 - zàreži gu nə dumà nèku gu čùvə jàs k’e dòə nə pòrtətə
Kruševo 3: 66 - ku ìskəž də dòjdeš dumà də vìdiš kəkì təkàni ràbuti ìməm
Drjanovec 2: 14 - še gi ustàjɤ u dumà šə tɤ̀rsim idìn kulàj dàvɤj
Drjanovec 2: 21 - u dumà i às u t’àw vrɤ̀štɤm sɤ id’ìn ə vèč’ә̟r

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut