dvɛ̀

Meaning: 
two
Gender: 
f
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where dvɛ̀ appears

Gela 2: 100 - tə dvɛ̀ tenkìi naberà čèrni buruvìnki vìka da mu dàvam
Stikŭl 4: 31 - ìməm dvɛ̀ kukòški i ədìn pətèl’ nə nègu si e nvà
Stikŭl 4: 57 - aha hùbəvə səm zer usemdesè i dvɛ̀ usemdesè i dvɛ̀
Stikŭl 4: 57 - aha hùbəvə səm zer usemdesè i dvɛ̀ usemdesè i dvɛ̀
Stikŭl 1: 62 - i kràvɤ dvɛ̀ trì i ò̝fcɨ mò̝jə bəštà imɛ̀ us’emdesè bràvə ò̝fcɨ
Stikŭl 2: 68 - tùkə imɛ̀ dvɛ̀ krùški tə hi duɛ̀duhə lənì
Stikŭl 1: 71 - àjde ìməmə pu odnɔ̀ pu dvɛ̀ kràvɤcɤ jɛ̀ nèməm nìkəkvə kràva
Stikŭl 1: 120 - pèncijke də mi dədɔ̀ pèncijke də mi dədɔ̀ dvɛ̀ hìl’ədɨ ut tɛ̀h
Stikŭl 2: 135 - ədìn ìmə dvɛ̀ kràvɤ dvà dèn’ə ədnì ìmət trì kràvi
Gorno Vŭršilo 1: 51 - pa zakolèm dvɛ̀ òfci pa gòtvat pa adàt pa pijàt
Gorno Vŭršilo 1: 55 - gà ženì:me tòo sìn golɛ̀mija zaklà:me dvɛ̀ kòzi
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Gigen 1: 4 - ožèni sɤ dvɛ̀ sestrì ìməm pò gulèmi i sə užènii

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut