dv’è

Meaning: 
two
Gender: 
f
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where dv’è appears

Kolju Marinovo 5: 9 - i stanà dv’è trì gudìni pək znàči nìj mnògu sùšə tùkə
Kolju Marinovo 3: 64 - dv’è dɤ̀ski
Srebŭrna 2: 28 - aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤ
Markovo: 183 - jɛ̀ dàvət bubàək mu vìkət ə dv’è ìl’ədi l’èvə pəzərùvət
Malevo/Xsk 2: 26 - t’à nə usəmdesè̝ i dv’è
Malevo/Xsk 2: 29 - t’à nə usemdesè i dv’è gudìni òšte rəbòti ràbuti
Malevo/Xsk 2: 31 - d’ètu sìgurnu v grədɤ̀ nə usemdesè i dv’è
Malevo/Xsk 2: 99 - t’à e nə usəmdesè̝ i dv’è gudɨ̀nɨ rəbòti
Leštak 2: 6 - dv’è trì gudìni
Leštak 1: 62 - i kòlku p’ènsijə zìməš tr’àvə dv’è p’ènsii də dəd’èš zə ədnò jɛ̀re
Leštak 1: 68 - dv’è i pu trì sme klàli i vərvɛ̀še štòtu bɛ̀ jèftinu
Stalevo 1: 175 - pək nàjə z dvà dvà dv’è pònnuški i tkàjə
Stikŭl 1: 90 - usemdesè i dv’è beh dà gudìni əmə trùd’ənku dò̝jde sine
Stančov Han 1: 39 - udzàt pu dv’è upàški [laughter] [sigh]
Stančov Han 1: 70 - stànuvi dv’è təkòs tùkə s nìštilki tùkә utpr’èt s’èdniš si tùkәnә
Vasiljovo 1: 70 - ə pu dv’è kɤ̀šti sa zb’è̝rem na ednò m’àsto da si zagov’è̝em
Vŭrbina 3: 7 - pu dv’è kòri ud visòke i ud nìsku i i kinà
Vŭrbina 2: 41 - gà [cough] dv’è gudìni tugàvə nə trì də urɤ̀t
Drjanovec 1: 4 - sigà sɤm nɤ dividisè i dv’è
Drjanovec 1: 33 - v’èdnàga kàrɤjte u grɤdɤ̀ i sɤz dv’è kɤrùci nɤ̀tə nɤ č’ìč’uwi
Tihomir 1: 112 - dv’è
Iskrica 3: 3 - p’èt bràt’ə i dv’è sestrì s’èdem pərčètə às səm nàj màlkija

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut