dvà

Meaning: 
two
Gender: 
m
Lexeme: 

Lines where dvà appears

Golica 5: 69 - xòdili dvà pɛ̀ti da gi otn’èmat am ne mužìli da gi utɛ̀vnət
Golica 5: 91 - č’e z’èli i n’ègu gi vòzili kudžà dvà trì kilum’ètrə gi vòzili
Rakovski: 11 - kəkùtu ìməši mɨ̀nəxə dvà trɨ̀ d'ɤ̀nə pàk dojdı̀ də gl'ɤ̀də
Trŭnčovica 2: 38 - prepr’àgə dvà wòla ednɤ̀ bɨ̀ulicə prepr’àgə gi tritè də urè̟
Trŭnčovica 2: 49 - dvè urəlà ili dvà plùgə i ži ìdiš s ànželə
Trŭnčovica 2: 82 - tòj kusɨ̀ dvà trɨ d’è̟ òtkusə nèču žə kusɨ̀š li
Trŭnčovica 2: 91 - àz [unintelligible] edìn òtkus dvà òtkusə du večertɤ̀ se smen’àvəjmi
Trŭnčovica 2: 93 - i tòj iskàrə dvà trɨ̀ òtkusə àz dvà trɨ̀ òtkusə
Trŭnčovica 2: 93 - i tòj iskàrə dvà trɨ̀ òtkusə àz dvà trɨ̀ òtkusə
Repljana 2: 93 - na sèdmi i na òsmi dvà dɤ̀na zbòr
Repljana 2: 98 - dvà dɤ̀na pràimo zbòr a onì ne dàvu da pràimo zbòr
Garvan 2: 22 - è sigànə è m'èsec ìmə l' dvà l'i kəkò
Babjak 2: 6 - pu zeml'àtə vrɤzème dvà kun'à əlì trì əlì čètiri
Markovo: 105 - dvà m’èscə li b’eši b’à sidènki̥te
Eremija 2: 15 - i kàraa edìn den le dvà pa zavàli doš sà karàa pòpo
Eremija 1: 17 - tòku tòku u nedèlata jà dvà pati jà edìn pɤ̀t
Eremija 6: 35 - i pùštime kon'ètu àjdè po n'ìm ta ìma po dvà kòn'a
Mogilica 6: 74 - vòl'cki kolì i nɛ̀kəde se fprɛ̀gə pu dvà pu dvà čiftə
Mogilica 6: 74 - vòl'cki kolì i nɛ̀kəde se fprɛ̀gə pu dvà pu dvà čiftə
Kovačevo 2: 4 - dvòrə i dvà vòlə məgàre sìčku ìməše
Kovačevo 2: 25 - dvà lèvə
Kovačevo 2: 27 - dvà lèva e stànalo
Kovačevo 2: 28 - dvà lèvə
Kovačevo 2: 29 - dvà lèvə
Kovačevo 2: 30 - dvà lèvə
Kovačevo 2: 34 - à təkà pu dvà lèvə
Kovačevo 2: 36 - nè dvà levə
Kovačevo 2: 47 - dvà lèvə li ti gi fàštə tòj dvà lèvə
Kovačevo 2: 47 - dvà lèvə li ti gi fàštə tòj dvà lèvə
Kruševo 4: 62 - i sɤ̀rpə truš’èš’e pu dvà sɤ̀rpə struš’ɛ̀vəš’e nə nìvətə
Kruševo 4: 111 - tùkə nəvàdihmè jə dvà pəti
Leštak 1: 1 - d’èset l’èvə limunàdətə dv’estə gràmə dvà l’èvə
Leštak 1: 4 - sàə gudìnə dvà i pedesè
Leštak 1: 27 - dukàrəhme dɤ̀skite ut sləvèinu zə dvà dèn’ə vəf kìril i benkòvski
Leštak 1: 69 - dvà l’èvə m’ʌ̀su ə s’à sə zəkòli sɛ̀ku gl’ʌ̀də
Leštak 3: 223 - səs vòluve pò ràno orɛ̀hə dvà vòlə sə fprɛ̀gət
Šumnatica 3: 148 - zə dvà d’èn’ə ednà təvà [laughter]
Šumnatica 3: 198 - nàj mnògu ədìn dvà mɛ̀səcə i rəzvəlì sə
Stalevo 1: 125 - če s’è̝tn’e kəd gu u usnuv’è̝š dvà kòlə zəč’ùkəni i nə kòl’uvetu
Stalevo 1: 126 - dvà kàmen’ə tùr’ krusnòtu i i hàjde drɤ̀škətə i
Stalevo 1: 175 - pək nàjə z dvà dvà dv’è pònnuški i tkàjə
Stalevo 1: 175 - pək nàjə z dvà dvà dv’è pònnuški i tkàjə
Huhla 3: 6 - kràvə ìməjne jùni ìməjne dvà dv'à mùletə ìməjne utɤ̀rnətə
Huhla 5: 25 - dvà pɤ̀ti jəd'àhi jàdəhne jəd'àhne i màjkit'e sə ni pìtəli
Huhla 5: 30 - dvà pɤ̀t'ɨ sə jàlə i ə fs'àki pùs si e
Huhla 1: 78 - dvà trì pɤ̀ti utìduh uhuhu bustàn' kòlku e
Vŭglarovo 1: 58 - n’è te udel’è̝ni pu dvà kilugràmə li sə pudèleni təkà
Vŭglarovo 1: 59 - [unintelligible] pu dvà hl’àbə pò gul’èmi hl’àbuve
Brŭšljan 4: 46 - dvà trì pɤ̀ti àjde zə ufc'ète pə segà n'èmə v'èče təkìvə ra
Brŭšljan 4: 61 - tòj dvà pəti št'à: ni ubɤ̀rne trì
Černovrŭx: 20 - i kəm dvà kəm jid'ìn čəsɤ̀ tr'àbvə də sə zəvɤ̀rnət
Čokmanovo 1: 25 - dvà hərmànə izvɔ̀rhəhme hɔ̀ pč'en'ìcə hɔ̀ uv'ès hɔ̀ càrev'ìcə fəsùl'
Stikŭl 1: 60 - i imɛ̀hmi si i ž’ìtu imɛ̀hme si sᶤìčku imɛ̀hmə dvà kò̝n’a
Stikŭl 1: 95 - ezgà večerɔ̀s zə p’ɔ̀tək nàm gu dukàrvət dvà pɔ̀ti f nedɛ̀l’ətə
Stikŭl 1: 101 - mèn dədɔ̀d dvà hlɛ̀pkə stìgət sɨ̀ mɨ
Stikŭl 2: 135 - ədìn ìmə dvɛ̀ kràvɤ dvà dèn’ə ədnì ìmət trì kràvi
Gorno Vŭršilo 2: 5 - du dvà časà
Gorno Vŭršilo 1: 42 - amì bɛ̀lo na pròsti kàmenè go mèlea tòl tòlkos širòki dvà pṛ̀sta
Stoilovo 2: 51 - tɤ̀j sɤz dvà zɤ̀bә
Stoilovo 2: 52 - z dvà ednì zìmәt pràvu uts’àkәni ut
Stoilovo 2: 53 - dà dvà zɤ̀bә
Stoilovo 2: 56 - dvà zɤ̀bә kàzvәme mu
Malevo/Asg 2: 41 - jà že prègutv’e dvà tuvàrə i večertɤ̀ še si gi dòkarə
Malevo/Asg 3: 44 - i bɤ̀kəl zə zə vudà dvà č’àsə pɤ̀t’
Malevo/Asg 3: 55 - i də pruòdim pàk dvà č’àsə pʌ̀t’
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Petŭrnica: 20 - dvà pràza i gi za zavèdoxte kɤm vàzi i gi zatvòrixte
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Stančov Han 1: 84 - i sәz dvà kràkә tәčèhmi dà
Sŭrnica 3: 9 - š’ə kàrəš’ i dvà r’ɤ̀də i trì r’ɤ̀də
Sŭrnica 1: 28 - tə òdihme dvà pɤ̀tə nə svàdbə
Trjavna: 105 - za dvà čàsə slàgəž gu vəf edìn cidàk təkà
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə
Trjavna: 211 - a àm sùtrin gi pùštəmi dvà čàsə i slitòbid dvà čàsə
Trjavna: 211 - a àm sùtrin gi pùštəmi dvà čàsə i slitòbid dvà čàsə
Trjavna: 213 - a càl dèn dè də vərìm càl dèn dvà čàsə
Trjavna: 225 - lipìti dud’è cɤ̀fnət sl’əd dvà trì d’ènə i sə svɤ̀ršiə
Vŭrbina 2: 23 - əgà gu ne gl’ɤ̀dəš ə ədìn m’è̝sec gu gl’ɤ̀dəj dvà
Vŭrbina 1: 34 - i t’è sə hòdil’i hòdum pu dvà dè̝n’ə də vərvìš’
Vŭrbina 2: 61 - zə ədìn p’è̝š’ i dvà pu p’èt p’è̝šti sme p’è̝kli nədòlu
Vŭrbina 3: 92 - š’e usùrneš’ vòl’ven’e dvà vòlə i uràlunu fsredè vərvì
Belica 2: 184 - f pòdnicata za dvà trì dèna pa pàk pèča
Oborište 1: 77 - pɤ nɤ dvà etàža ta odgòre dvè sòbi oddòle
Drjanovec 2: 3 - drùgɤ v’èč’er mà spìɤm nɤ dvà pɤt’ɤ
Petrov Dol 2: 13 - dèt wìkɤt s idìn kuršùn dvà zàjəka
Tihomir 2: 142 - stòrime go na at ə dvà bel’ùka sv’ɔ̀ž’eme go
Tihomir 1: 202 - esèj reč'èm'ə agà af rògə rògave ìma dvà trì
Tihomir 2: 212 - f sakùl’:e f sakùl’:e nòsime go dvà trì p’èt sakùl’a
Iskrica 3: 10 - dvà trì čəsɤ̀ tr’àvə si dòət àgneàtə də ne uglədn’àvət mnògu
Iskrica 2: 31 - dvà trì d’ekərə t’ùn se e səd’àlu ə pə kuìt
Iskrica 1: 39 - čàk kugàtu pràjat svàdbətə às ìməx čìnkə dvà m’èscə səm òdilə às
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 1: 51 - əmə pòmn’ə gu tvà vìkət mu medenìci̥ tùr’ət dvà trì kərvàjə
Baskalci 1: 79 - i tuvà kàrә znàči edìn mèsec ili dvà mòže dә otkàrә
Tǔrnjane 2: 64 - i četvòrno s čètiri nìštelnika z dvà nìštelnika z dvà nìštelnika litò
Tǔrnjane 2: 87 - edin pɤ̀t dvà pɤti
Bela 1: 164 - za dvà trì dèna po dvè po dvè onò mɤ̀nenko mòkro
Breste 1: 85 - ta go navìeme pa mòže i na dvà kòlci
Breste 1: 87 - ot tùk kòl’ i ot tùk kòl’i dvà kàmɤn’e
Dolna Sekirna 3: 39 - tèbe ako e dvè kilà dvà dɤ̀na če gi muzèš
Dolna Sekirna 3: 49 - gradìne se kòpuju càrevice se dvà puti kòpaju
Dolna Sekirna 3: 50 - ə kartòfi se dvà pùti kòpaju ma ednò li e ràbota
Glavanovci 1: 98 - vṛšèmo vṛšèmo vṛšèmo pretrìšamo dvà puti trì puti pretrìšamo
Glavanovci 1: 106 - za ovɤ̀s za za limɤ̀c smo sàmo ednùš dvà puti li sejàli

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut