dvè

Meaning: 
two
Gender: 
n
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where dvè appears

Trŭnčovica 2: 44 - puizràstej às òšte pàstrok mi nè məžɤ̀ dɨ̀gnə dvè urəlà
Trŭnčovica 2: 49 - dvè urəlà ili dvà plùgə i ži ìdiš s ànželə
Stakevci 3: 31 - i sɤkotèlica i òšte ednò dvè kazàl dobrè
Bansko: 6 - tùra i dvè trì jàjca zabɤ̀rkəm ìzmesà gu təkà ùbavù
Eremija 5: 43 - ottùka dvè odvèdo i tàm dvè rodìxᵊ ta čètiri
Eremija 5: 43 - ottùka dvè odvèdo i tàm dvè rodìxᵊ ta čètiri
Mogilica 6: 80 - kòlko kolel'èta ìmaxa imɛ̀xə kolìte dvè ili čètiri
Mogilica 1: 85 - ergènin bèše təgà pàk èšte dvè decà trì decà ìməme
Mogilica 6: 88 - nɛ̀kvi sə səs dvè
Mogilica 1: 90 - mnògu me uvəž'ɛ̀vət jɛ̀ ti kàzvəm ìməm dvè unùč'etə
Kovačevo 2: 11 - dvè mùl’tə səm prikàrlə dvè məgàrtə i idìn kon’
Kovačevo 2: 11 - dvè mùl’tə səm prikàrlə dvè məgàrtə i idìn kon’
Leštak 3: 245 - ìma tò nalì e od dvè dərvèta
Huhla 2: 104 - dvè pasmà na enò vretèno
Gela 3: 46 - à da sa jɛ̀gn'at i ràždat ednò kòj ednò kòj dvè
Sŭrnica 1: 168 - a tè tèzi dvè decà kakvì sa
Oborište 2: 26 - dvè po dvè pèea
Oborište 2: 26 - dvè po dvè pèea
Gradec 1: 67 - i sɤm a iskùsala čorbìca sàmo kìsala dvè kastrònčeta sɤm ispìla
Gorna Krušica 2: 38 - àmì od dvè pòveče kòj smèe da ròdi
Baskalci 1: 74 - dvè kìlә ti e dušlò pu trì vèdrә dә kàžem
Baskalci 1: 202 - ud ufcà mòžeš dә nәstrìžeš dә kàžem trì kìlә dvè kìlә
Bela 1: 46 - da sa dvè àgənca što ofcàta u zarèdata tàm àgneto dòm bleì
Bela 1: 47 - dvè zavɤ̀di tovà dojdò si otìšɤl u četvṛ̀tɤk na pazàr
Bela 1: 49 - onì dvè umrèe dvè ustànae i otogàva vèče ne kupùva òn prasè
Bela 1: 49 - onì dvè umrèe dvè ustànae i otogàva vèče ne kupùva òn prasè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut