èj

Pragmatic: 
ost
Lexeme: 

Lines where èj appears

Kolju Marinovo 4: 2 - hərmàn’ə z’èmim tə puravnìm èj tùkə tvà ut tùkə nadòlu
Kolju Marinovo 4: 5 - dəlì sti vìždəli tuvà èj tòl’kəvi sə dlɤ̀gi èj takɤ̀vu dib’èlu
Kolju Marinovo 4: 5 - dəlì sti vìždəli tuvà èj tòl’kəvi sə dlɤ̀gi èj takɤ̀vu dib’èlu
Kolju Marinovo 3: 20 - nə snòpi èj tòl’kəv’i èj tòl’kəv’i znàči kətu zbirèš
Kolju Marinovo 3: 20 - nə snòpi èj tòl’kəv’i èj tòl’kəv’i znàči kətu zbirèš
Kolju Marinovo 3: 21 - èj tòl’kəvu vəžè žə nəpràjš ud nìvətə i si nəpràjš
Kolju Marinovo 3: 65 - naprìm’er əmə èj tòl’kəu dlɤ̀go
Golica 3: 34 - èj go pìta tùj
Trŭnčovica 2: 88 - səbɨ̀rəme nəvɤ̀ržəm b’àgət pə pijàvɨci èj təkvɨ̀s vəžà pijàvici
Srebŭrna 2: 15 - kəkò èj ut tùj xòrtə vèk’e sə utkàzuwə ut t’ès ufc’è
Garvan 1: 111 - i dàmu èj tùkətɤ̀j ìmə də səbirèš' i vɤ̀tr'e
Garvan 1: 205 - èj nə tɤ̀z bùlkə tùkə̥tɤ̀j nàštə
Dolno Draglište 3: 23 - tə èj gulèmi nòštuvi slòžime brəšnòtu slàgəme sòl vodà tam
Markovo: 40 - prudàdəjme idìn kətɤ̀r prudàdəjmi si fc’èti i nəpràvihme èj tàə kɤ̀štə
Markovo: 75 - n’è kə̥tu səgà c’àlə nɤ̀š vìkət èj tùkə̥
Markovo: 97 - əmi zbir’èm dɤrvà stɤ̀knim èj tùkə du dumà b’èši̥ sid’ànkətə̥
Markovo: 136 - i gà sə zbìrət èj təkà z drugàri
Drabišna 1: 10 - zàt kɤ̀štətə c'àlə bəhč'ɤ̀ èj tàm ìmə bəščɤ̀ èj tàm
Drabišna 1: 10 - zàt kɤ̀štətə c'àlə bəhč'ɤ̀ èj tàm ìmə bəščɤ̀ èj tàm
Drabišna 1: 13 - èj tàm gòr'e tà edìnə kràk si sč'ùpih tə kətu nòseh lìste̥te̥
Drabišna 2: 13 - nòə dèn gà utìdəh èj sòninku dun'èsəh ədnɤ̀ šɤ̀pkə
Drabišna 1: 23 - tàə nògə sàə nògə èj tùvə e sč'ùpenə tù
Drabišna 1: 103 - èj təkɤ̀vi gul'àmi pəškùle b'àli pəškùli
Godeševo 3: 2 - əmi š eš èj tùkə niz dòln'ite məəlɤ̀i ìmə stàri nìnki
Leštak 3: 340 - kàk se kàza èj tovà dərvò tùka
Huhla 4: 5 - kəkò èj tàm ìmə inò ràmnu m’àstu cìmbel
Huhla 1: 25 - du èj tùvə səm òd'lə bòsə nə učìlište nìšto mi n'è e
Huhla 3: 26 - èj səkà èj səkà èm dàdəhme gà gà stàne təkà
Huhla 3: 26 - èj səkà èj səkà èm dàdəhme gà gà stàne təkà
Huhla 6: 43 - še dòjde skɤ̀p cərvùl'ə šə dòjde èj tàm nì də ìdeme
Huhla 3: 47 - ama i mnògu nə kàrəə də si krəstòsvət èj təkà nugìt'e
Huhla 2: 49 - ìmə ədìn èj tùkə ədìn d'àd dimìtər ìmə è tùkə ə
Vŭglarovo 1: 134 - èj tòlək èj kət təvà prɤ̀st’enu sɤ̀tč’e
Vŭglarovo 1: 134 - èj tòlək èj kət təvà prɤ̀st’enu sɤ̀tč’e
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Černovrŭx: 22 - ìdət i pràštət n'àkuj àj tùkə komìtə mu kàzvəmi èj tàm
Stikŭl 3: 143 - sòo paraklìsč’ek esòja èj gu tùva zgà č’ešmìcasa
Stoilovo 2: 44 - sәz zɤ̀bi sɤz zɤ̀bi èj tәkà č’ètiri zɤ̀bә
Stančov Han 1: 108 - vìkә èj t’ès cigulàr:ti kuìt sә tùj zә sv’èkәrә
Vŭrbina 1: 24 - èj dəl’è̝č’e nə kul’ìbə ədìn səhàt’ pʌ̀t’
Sveta Petka 3: 21 - dà èj tùka utùka e
Sveta Petka 3: 44 - od elèšnicə tɛ̀ sə ot tòo kràj təkà nɛ̀kəde èj
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Gradec 2: 5 - èj na tòo ə srèdnea po goleminà kàe zemì
Drjanovec 1: 28 - pɤk tòj ìkə èj tàm i u tòs mum’ènt mòjtɤ màjkɤ
Petrov Dol 2: 64 - èj tàm èj tàm sednì
Petrov Dol 2: 64 - èj tàm èj tàm sednì
Petrov Dol 3: 139 - istɤ̀rs’əm’i èj tɤ̀j èj tɤ̀j kət z’èim è tɤ̀j istɤ̀rs’əm’i istɤ̀rs’əm’i
Petrov Dol 3: 139 - istɤ̀rs’əm’i èj tɤ̀j èj tɤ̀j kət z’èim è tɤ̀j istɤ̀rs’əm’i istɤ̀rs’əm’i
Dolna Sekirna 2: 30 - bes pàre ta da mu dàvaš èj nàdnicata da mu e [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut