èm

Meaning: 
both
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where èm appears

Srebŭrna 1: 70 - na krɤ̀sni̥cə̥ta na krɤ̀snicə dàwət èm jèm bùlkata dàwə jèm zèt’o
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Kruševo 4: 88 - èm lòšo èm ùbavo
Kruševo 4: 88 - èm lòšo èm ùbavo
Kruševo 4: 89 - èm lòš’u èm ùbəvu ùbəvu b’èš’e
Kruševo 4: 89 - èm lòš’u èm ùbəvu ùbəvu b’èš’e
Petrov Dol 2: 12 - èm gerg’òwdèn’ èm zbòrɤ nɤjnò a gu pràviš inò àgn’i
Petrov Dol 2: 12 - èm gerg’òwdèn’ èm zbòrɤ nɤjnò a gu pràviš inò àgn’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut