e

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where e appears

Mogilica 1: 66 - e sà ə kàzvət elìnden
Leštak 3: 5 - e košìnə e tovà e nə nìvətə li
Leštak 3: 14 - tɤ̀j dobrè e kvò predstavl’àvə harmànə
Leštak 2: 41 - əmhəm e kàk se žène
Leštak 2: 44 - e tɤ̀j fàtəš e tvà nìvətə i svà gu rèžeš səs sɤ̀rpəs
Leštak 3: 112 - əhà ot tàm mòže da pàdnat kàmene e nə
Leštak 3: 360 - e tvà dʌ̀lgutu tùkə
Šumnatica 2: 51 - e ut tùə ud nàštu sèlu imɛ̀šen turduvàci rəbòtiə pu lìnijətə
Šumnatica 3: 57 - e pò ràno mašìnka nè e ìmalo pò ràno
Šumnatica 3: 60 - e takòva
Oreše: 38 - e tvà kvòtu gu kàzvə isùs hristòs vəv bìblijàtə trìte slɤ̀ncə
Brŭšljan 1: 36 - vòzet snòpetu nə vərš'àč'kətə gu vərš'àhə e
Stikŭl 2: 1 - e nəkvò be drùguč’ɛ̀šnutu
Stikŭl 2: 132 - e tùkə du čə̥tàlištè̝tu s m dàdəhə mu stàjə
Stikŭl 3: 150 - ufč’ɛ̀re tùva sme nìe na ràbuta e tɛ̀a sa bəlì fruntuvàcɨ
Momčilovci: 20 - e segà səm esèj puč’ìvəm əmə ni mògə nìštu də ràbut’əm
Sveta Petka 1: 38 - č’ɤ̀rno e bèlo
Sveta Petka 1: 74 - takà e dobrè a šàrkite kòj ti kàzva kàg da gi tùriš
Sveta Petka 2: 83 - e dà de ìde
Sveta Petka 1: 99 - ə həhəhə e dobrè
Vladimirovo 3: 84 - kòlko corbàta a tòpla i də sɤ ne presečè e takà
Gorna Krušica 1: 87 - i me svàl’a svèkara e me vrɤtì okol ə tovà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut