edìn

Meaning: 
one
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where edìn appears

Kolju Marinovo 4: 37 - edìn gi nər’èždə drùk fɤ̀rl’ə ut kulàta
Baskalci 1: 246 - tùka kraj šìjata ke a potstrìže i slet edin mèsec
Baskalci 1: 295 - emi sɤs e sɤs edin konèc sɤs edna vrɤfčìca znàči
Tǔrnjane 2: 87 - edin pɤ̀t dvà pɤti
Glavanovci 1: 125 - mòže edin da izlèzne ta edvà ga žn’èš ùbavo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut