edɨ̀n

Meaning: 
one
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where edɨ̀n appears

Rakovski: 7 - edɨ̀n čuv'èk rəzbràl če ìma ù:rə ut sìlu
Rakovski: 39 - səs trɨ̀ zɤ̀lvɨ i edɨ̀n dìver deverɤ̀t m bèše užìnən
Trŭnčovica 2: 6 - bəštà mi puftòrnika òšte edɨ̀n bràt vòdeə dvè sestrɨ̀ i dvàmə bràt’ə
Trŭnčovica 2: 37 - də mə gəlčɨ̀ urà čiv’àkə urà izurà edɨ̀n dè̟kər
Malevo/Xsk 1: 43 - dàže edɨ̀n tùrčən dòjde tùkə tə sə zbugùvə
Vŭglarevo 1: 140 - təkɤ̀f edɨ̀n

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut