edìn

Meaning: 
one
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where edìn appears

Golica 1: 4 - idìna mi sìn gu ubìha kət edìn pɛ̀rvie b'ɛ̀še
Golica 5: 27 - i vèšti ednò i po edìn aràpin vəs t’ɑ̀x očɛ̀d gi
Golica 5: 43 - kɑ̀e na uč’ìt’ȅ ni i dòjde kɑ̀e edìn č’ov’èk poslàli si
Golica 5: 47 - edìn pàk ə go zèli ot portakɑ̀lia šees’ègodìš’en č’ov’èk
Golica 5: 71 - mɑ̀lko ama podɛ̀ržat gi s urɛ̀dia i s’ètn’e kat dohàd’a edìn rusnàk
Trŭnčovica 2: 3 - i mojtə màjkə jə prinuždàvət òšte edìn pɤ̀t də jə prevè̟ždət
Trŭnčovica 2: 91 - àz [unintelligible] edìn òtkus dvà òtkusə du večertɤ̀ se smen’àvəjmi
Stakevci 1: 29 - namèsto tò edìn milicionèr me zbrkà što jà ne sɤ̀m odìla
Srebŭrna 1: 115 - tàm i dàže ìməmi tàm àz ìməm tàm enɤ̀ edìn sɤndɤ̀k
Bansko: 7 - i pòsle sèdnə sedeškùm sèdnə tùkə pòstela edìn
Eremija 2: 15 - i kàraa edìn den le dvà pa zavàli doš sà karàa pòpo
Eremija 1: 17 - tòku tòku u nedèlata jà dvà pati jà edìn pɤ̀t
Eremija 4: 24 - à ne sɤ̀ gi kato zème edìn
Eremija 5: 25 - dòftor mène ne mè bèše gledàl ìč edìn pət dojdè
Eremija 6: 34 - sè na rèt na rèt narèdim takà edìn do edìn
Eremija 6: 34 - sè na rèt na rèt narèdim takà edìn do edìn
Eremija 6: 43 - tùka edìn tùka
Eremija 3: 66 - na edìn na ednò dṛvò golèmo parcàl
Eremija 1: 133 - ìmaše togàj vodìčka kàto go posadìjme i go skopàx edìn pɤ̀t
Eremija 1: 143 - edìn pɤ̀t se obaždà rèče càrevici tàm iskàruvaše tè takvìja tè
Mogilica 4: 16 - i to edìn mèsec e tovà ramazàna nalì
Mogilica 3: 103 - kətu stànə mɛ̀tnə hi ednò edìn č'ul sɛ̀nu i
Mogilica 5: 110 - štòto b'àx i pri sɤ̀štata bàba mi vìka znàči edìn pɤ̀t
Dolno Ujno: 88 - kàk se kàk se pletɤ̀t čoràpi edìn čoràp kàk se pletè
Dolno Ujno: 235 - ìmaše edìn dèdo petrè ot lòmnica kato se sabèreme
Kovačevo 2: 19 - ami a s’à štò a s’à nik’ɤ̀t tə edìn nə drùk
Kovačevo 1: 41 - i màjkə̥tə̥ jà či səm iskàla edìn i tàtkutu kut kàza tə̥kà
Kovačevo 1: 144 - idìn gerdàn na mèn dàdua idìn gerdàn l’èvuve po edìn lèf
Leštak 1: 26 - à jɛ̀ šə t kàžə kàk e idɛ̀hme zə edìn dèn
Leštak 2: 48 - takà i kato go otrèžeš tovà na edìn pɤ̀t
Leštak 2: 62 - n’e drə dəržì gu edìn srèd’et’e udv’àvə mùletu i vəršè gu
Šumnatica 3: 141 - ama vìe po edìn hl’ab sàmo li pečàxte
Šumnatica 3: 142 - pu edìn
Huhla 2: 14 - ami tòj na kòn ne mòže də sedì pɤ̀k edìn pɤ̀t
Vŭglarevo 1: 55 - hùo tovà sìčkutu si gu umèsila sìčkutu za edìn hl’àp li e
Vŭglarovo 2: 105 - da govòrite edìn sled drùk štòto tùka sìčku se zapìsva
Brŭšljan 2: 6 - ìməhmə edìn bìvul vɨ̀nəgi nɨ beše stràh də ìdeme pri n'è̝gu
Brŭšljan 3: 14 - pu edìn m'ɛ̀sec dvà i št'à dòjdeme tùkə də pòčnem ž'ètvə
Gela 1: 21 - edìn takà živèe drùk takà a
Stikŭl 3: 63 - s’àka godìna ìdval edìn elèn
Stikŭl 3: 90 - màjkata beše etùva n dàduha da gu vìd’ət pak edìn čuvɛ̀k
Stikŭl 3: 91 - ut nàštə imɛ̀še imɛ̀ edìn čuvɛ̀k ud nàšɤte ta utìd tə gu vìd’e
Gorno Vŭršilo 2: 15 - tùrim edìn strèžerᵊ i ə tùrnem snòpete i kàrame s magàreta
Stoilovo 2: 50 - pɤ̀ru s vìlәtә vìlәtә znàete kəkvò e edìn čatàl
Malevo/Asg 3: 13 - z glàdni du n’èmə du kəd’è čʌ̀kvəme̥ si pu edìn kumàt xl’àp
Malevo/Asg 2: 51 - slèt kətu už’ɤ̀neme nìvətə nəpràim snòpite prenesème gi nə edìn ərmàn
Petŭrnica: 7 - i tìa do dodè edìn stàrec i dovèdi dvɛ̀ decà dvɛ̀ momčènca
Petŭrnica: 45 - pristɤ̀pi edìn čovèk tàm lèko lèko go fanà otkopčà mi rɤkɤ̀ta
Stojkite 2: 8 - sas ednà k s edìn kamš’ìk’ bahtɔ̀t mùl’etana i ti varhɔ̀t varhɔ̀t varhɔ̀t
Sŭrnica 1: 69 - edìn nə drùk si sә̥ uvəž’àvəme i si pudnàs’əme kəkvò ìməm
Sŭrnica 4: 85 - àjde edìn kòl pà zəkuvàt tàm àjde isàn
Sŭrnica 1: 122 - i mòjə svèkər təkà ə nəpràvil səs edìn tùkənə
Sŭrnica 1: 126 - svekərɤ̀ mi tò təkà kàzvəš’e səs edìn ɤ̀ tùk
Sŭrnica 1: 149 - zastàvat i sɤs edìn pòjas gi u
Trjavna: 105 - za dvà čàsə slàgəž gu vəf edìn cidàk təkà
Vŭrbina 4: 11 - kàktu nàštu edìn mɛ̀sec du gerg’òvden’ i i i gu prudəlžɛ̀və
Vŭrbina 4: 75 - sàmu edìn pɤ̀t sə f nàštu ràdəhə jàəncite
Belica 1: 34 - i edìn čorbadžìata tòj go znàe u kòj e
Belica 1: 45 - i karùcite ni čèkat čorbadžìite tòj nè e sàmo edìn
Belica 2: 53 - edìn odgrìba žìtoto drùkᵊ odgòre veàčkata si ìma kòš tàm
Belica 2: 73 - vɤf ə edìn šinìk mu kàzvat tùram zìam go pod mìšnica
Belica 2: 118 - a ìmaše li vìe da mèlite fkɤ̀šti takɤ̀v edìn màlki kàmɤk
Belica 2: 155 - znàči edìn pɤ̀t vɤf sèdmicata pràvexte
Belica 2: 156 - emi edìn pɤ̀t vɤf sedm sme mesìle zaštò ne mòem
Belica 2: 158 - a mèsexte li edìn xl'àp bès kvàs kòjto e
Belica 2: 165 - od gnìla tòj ne sè pečè edìn xlèp tòj ne sè pečè
Belica 2: 166 - vɤf fùrn'a edìn xlèp napàlim pòdnica na ognìšteto
Oborište 1: 16 - sè po edìn l’àpᵊ i go zanesèm ta go tùrnem
Oborište 2: 102 - i ìmaše edìn ə bùren ta mu vìkaa tòstata tìkva
Sveta Petka 3: 98 - dùjne vèter è tàm ìməše edìn ərmàn i tòj e
Gradec 2: 1 - ama a edìn edìn vɤf sèlo tè sa četìrma dùši sinovè
Gradec 2: 1 - ama a edìn edìn vɤf sèlo tè sa četìrma dùši sinovè
Gradec 1: 71 - sɤ počnà pa zàpek edìn mèsec pa zàpek stràšen
Vladimirovo 1: 33 - i da sa sabìra nè cèloto sèlo a sàmo edìn golèm ròt
Vladimirovo 3: 33 - ama ə po kràj i go zalòžime kotèla u edìn kàmik tùrame
Vladimirovo 3: 91 - òn òn uzrìe od edìn pɤ̀t sìčkia ako ɤ lozàr
Baskalci 2: 37 - na edìn belèg da sà mòjo belèk i tvòjo da se sravnàva
Baskalci 2: 53 - na edìn ke e pres krɤ̀stu pràva čertà na drùgiju
Baskalci 1: 79 - i tuvà kàrә znàči edìn mèsec ili dvà mòže dә otkàrә
Bela 1: 40 - kakɤ̀f ofčàr če bɤ̀deš tì be tàm edìn čovèk mu dàl
Bela 1: 70 - če fànem nagòre brèga a tò ìma edìn vìr takɤ̀f i kosìtri
Bela 1: 89 - edìn dè se perčì ò jà kòlko kràvi sɤm karàl
Bela 1: 150 - è pà vṛzàl e mɤžɤ̀ mi [cough] do edìn brèk
Breste 1: 31 - e edìn tovà èto tovà krivàk li e tam [unclear]
Breste 1: 35 - kato tòmbolčeta ta da mòe sa vṛ̀zva sɤs edìn
Breste 2: 69 - i pòsle edìn rèt pa təkɤ̀ i təkɤ̀ i təkɤ̀
Dolna Sekirna 1: 22 - nìe štò edìn bèše mòjɤt stàrɤc na sestrù mu si e zapisàl
Dolna Sekirna 3: 45 - komšìete tìja što su ofcè dɤnɤ̀ska edìn muzè jùtre drùk
Glavanovci 2: 7 - mnògo odàvna tùka doòdi edìn ot tṛ̀n kɤdè opslùžva cèlata opštinà
Glavanovci 1: 59 - pòstat li kɤdè trèbe edìn da go tekvòj
Glavanovci 1: 78 - na edɤ̀n sɤrvàjver tùka edìn mnògo dobɤ̀r od bḷgàrija
Bosnek 1: 5 - nìe sme čètiri sestrì i edìn bràt takà i ama
Bosnek 1: 68 - ednà edìn kanàt se slòži kanàt tì go znàeš ot karùcite
Bosnek 1: 72 - edìn kotèl vodà i cvet’à u kotèlo tùreja i nevèstata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut