ednò

Meaning: 
one
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where ednò appears

Kolju Marinovo 1: 21 - kàk sme rəbòtili ednò vrèmi nə pul’ètu
Kolju Marinovo 5: 34 - a ednò vrème ìmalu li ìmalu li e takòva po kɤ̀štite
Kolju Marinovo 2: 84 - ednò vrème kàk e bilò
Vŭrbovo 3: 25 - dogdè onì da se opòvnu ednò izgorèlo ednò utèklo
Vŭrbovo 3: 25 - dogdè onì da se opòvnu ednò izgorèlo ednò utèklo
Mogilica 2: 3 - màndžite dèto ste pràili ednò vrème stàri rodòpski màndži
Kruševo 3: 75 - a takà li a ednò vrème pràvat ot trevà li
Kruševo 3: 111 - c a ednò vrème pòveče òfce ìma li
Kruševo 3: 112 - ednò vr’ème imàš’e pòveč’e sek t’èkeskite kəd b’èə
Šumnatica 3: 174 - po edno tèlence
Stalevo 2: 13 - kakvì jàdeneta gòtvexte ednò vrème da mi kàžèš
Stoilovo 1: 4 - tùrim ənə fəf ədnɤ̀ təvɤ̀ xl’àp i jàdene ednò drùgu
Pavelsko 4: 67 - əmi s ednò s ednò vɤ̀ž’e
Pavelsko 4: 67 - əmi s ednò s ednò vɤ̀ž’e
Stojkite 1: 1 - e ednò vrème gà se gàlehme nìe sas mòjas čulɛ̀k
Gigen 1: 3 - bɛ̀:me̝ čètiri mumìčetə ednò mumčè tò mɤ̀ninku i iskàreme̝ tovà
Gorna Krušica 1: 164 - na edno drɤfčè takà i kato pàdna i àjde rakàta
Nasalevci 2: 65 - na trùp ednò dṛ̀vo takà debelò i sɤs sek’ìra
Nasalevci 2: 96 - nàjutro dòjdu im se dadè po ednò kolačènce i onì pojù kolèdo kolèdo
Nasalevci 2: 115 - à ta natùramo takà po ednò takòva ot testòto
Nasalevci 2: 141 - e kvò ednò zeml’àno
Nasalevci 1: 171 - e pa tùka ednò vrème kogà tì si bilà detè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut