ednɤ̀

Meaning: 
one
Gender: 
f
Lexeme: 
Other: 
adj
Linguistic trait: 

Lines where ednɤ̀ appears

Žitnica 2: 8 - às səs ednɤ̀ zɤ̀lvə òdej sàmu pu kɤ̀rɤt
Brŭšljan 1: 52 - i xòrətə ispàdnəxə lìpsəhə izmr'àhə d'ètu ìmə ednɤ̀ dùmə
Brŭšljan 1: 80 - dèt gi pràjət tuvà primətìvni sə ednɤ̀ kəšlɤ̀ š'e ìmə də kàž'em
Černovrŭx: 13 - kun'ète gi kàg də ti kàžə səs ednɤ̀ dùmə pisk'ùli
Izgrev/Car: 3 - čùkəhme mumìčetətə ud ednɤ̀ stərnɤ̀ i mumčè̝tətə ud drùgə stɤ̀rnə
Malevo/Asg 2: 27 - pò rànu ìməhme dòstə ràbutə ubàč’e segà s ednɤ̀ dùmə kàzənu
Vŭrbina 4: 72 - ufcìte ìəme ednɤ̀ dèjnos zəpludɛ̀əhne hi pòdziməšnu vrème i sletvà
Belica 1: 4 - i pòsle se ožènix ta bèx tùka vɤf ednɤ̀ maalɤ̀ parapàndofci
Belica 2: 151 - ot pèpel ot ə vɤ̀glene fṛ̀lim go tàm sɤs lop s ednɤ̀ lupàtə
Oborište 1: 97 - pɤk às tùk otkàk sɤm došlà ne sɤ̀m ìmam ednɤ̀ ofcɤ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut