emi

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where emi appears

Garvan 1: 149 - emi tò inò wr'èmi n'èmə təkòs kəd'è š'e e
Bansko: 18 - emi pràvime starovrɛ̀mcka bànịcà a vìkame nìe
Bansko: 22 - emi màslo ne smè slagàle òti nèame
Bansko: 31 - emi naprav'ɛ̀li sme s orɛ̀si so zàxar bɤklavà
Bansko: 62 - emi bàncko jàdenè am nàj ubàvotò e sùi č'ùšč'i sùš'eni
Bansko: 72 - emi kà də ti kàža cveklò
Bansko: 139 - emi kade kòleda
Bansko: 147 - emi
Bansko: 290 - emi ne è nòsuvàme gu na valɛ̀vica da se svàle
Markovo: 124 - emi də pìj n’èštu də
Dolno Ujno: 40 - emi kažì mi kàk se prède vɤ̀lnata
Dolno Ujno: 194 - è emi za tovà te pìtame za ednò vrème
Dolno Ujno: 276 - emi kàk se pràvət kòj kòj kòj du do kogò xòdi
Kruševo 3: 64 - emi às
Skrŭt 2: 3 - emi kàk stanùvaa svàdbite togàj od domà zakàrvat momàta
Skrŭt 2: 16 - emi jà mòa čovèk odì drùgi nèkoj [laughter] nìa si odìme stàrite
Skrŭt 1: 53 - umrèlo detèto emi drèite emi odìx vìka do dòma vərnàx se
Skrŭt 1: 53 - umrèlo detèto emi drèite emi odìx vìka do dòma vərnàx se
Skrŭt 2: 90 - emi momàtə si i dòma
Gorno Vŭršilo 2: 62 - emi kòj sàdi càrevici nìe ne sàdim càrevici v nàšto vṛšìlo
Graševo: 76 - emi mi ut kəkvò gu pràveše tugàs si ìməše sìčku
Petŭrnica: 18 - o̥fčàr bèx vɛ̀rno e pàsox emi katu pàsi tɛ̀a òfce
Prestoj: 58 - də gu vər’ɤ̀t v’èči emi nəlìvət nə dɤ̀ski̥ti̥
Sŭrnica 1: 3 - emi tò tùj
Sŭrnica 1: 5 - emi mnògo ni kàza
Sŭrnica 1: 58 - emi vìš’ s’à
Sŭrnica 2: 81 - emi təkɤ̀f kətu sìf n’ɛ̀š’tu è kətu pəntəlònə
Sŭrnica 2: 142 - emi kvò še pràiš
Belica 2: 2 - emi žɤ̀tvata si a žɤ̀nem vṛ̀zvame si kàrame si vṛšèeme si
Belica 3: 4 - emi mlekòto mlekòto kato ìzdoa ofcìte dnèska pèt òfci li sa
Belica 2: 6 - emi tè takà ožɤ̀nem gu dodè ìma žɤ̀tva žɤ̀nem
Belica 1: 13 - emi slugìn'a sɤm bilà
Belica 2: 14 - emi sìčkite žɤ̀nem dodè e žɤ̀tva
Belica 1: 15 - emi na dvanàes gòdin me e zavèl baštà mi
Belica 2: 18 - emi čorbadžìata mɤžɤ̀ mi svekɤr mì i mɤžète vṛ̀zvat
Belica 2: 27 - emi na nìvata
Belica 1: 32 - emi s sɤberè ni nèkoj se kàzvaše dragomànin mɤ̀š
Belica 2: 35 - emi kàrame volòvete ako ne sɤ̀ volòvete konète
Belica 2: 40 - emi vɤfᵊ dvòra e konète se vṛ̀zani
Belica 2: 57 - emi kɤdè è vɤf plèvn'a vɤf ə zìmnik vɤf mazè
Belica 1: 60 - emi ednà do drùga fànem si čekɤ̀m ot tùk do tùk i
Belica 2: 65 - emi tùka si ìmaše po rekìte na vòda vodenìca
Belica 2: 69 - emi sìto si ìma
Belica 2: 71 - emi po nìvite vùtrin kato dòda na nìvata i kato òbṛza
Belica 1: 72 - emi kòlko sme čovècite tòlkova kàram às drùgia kàra do mèn
Belica 3: 72 - emi kato ìma pòveče šte pàziš kato nèma trèbe šte si opṛ̀žiš
Belica 2: 86 - emi žìto sàmo z žìtu čenìca kojò e za esèn'o
Belica 2: 126 - emi sedì si f čuvàle turìle sme dɤskɤ̀ na do stenɤ̀tɤ
Belica 2: 134 - emi mèsihmè go nìe sme si omèsile da kàem fčèra li
Belica 2: 148 - emi furn'a e nagràdeno napàlim a sɤz dṛ̀va tùreni sa plòčki takìva
Belica 2: 156 - emi edìn pɤ̀t vɤf sedm sme mesìle zaštò ne mòem
Belica 2: 157 - fsèki dèn da mèsim po tòlkova emì navednɤ̀š
Belica 2: 174 - emi pòdnicata se prài od gnìla …
Belica 2: 178 - emi nìe si a ubìem i napràvim a i
Oborište 1: 72 - emi stàrovrèmski kɤ̀šti
Sveta Petka 2: 64 - emi nә tàә svetlinà
Sveta Petka 1: 148 - emi vɤ̀lnenu rəbòtim f razbòe
Arčar 1: 42 - emi šès li sèdem tṛbì svalì gi jà nanòu
Petrov Dol 2: 16 - emi mòjta màjka inò vr’ɛ̀mi stàwələ hɤ
Petrov Dol 3: 38 - emi ɛ̀ nəpr’ìm’er è tòlkus pòčwəm’i utùkə è č’ètr’i čuwèkə
Petrov Dol 3: 110 - emi vìkəm i vìj n’i st’è č’ùəli ba d’ecà
Vladimirovo 1: 26 - emi jà sɤm od lexčèvo pa màk’a mi e od vlədimìrovu
Vladimirovo 1: 62 - emi ə lòzjeto trèbva go kòpaš da go vrɤ̀zvɤš
Nasalevci 1: 151 - emi dà de vè
Nasalevci 1: 220 - emi è takà do tùka
Iskrica 3: 55 - emi kətu mìni pòpə upèi ə àgneàtə
Iskrica 3: 63 - emi pràət gerg’òvden bèše pràznik nə čubà nə ufčàr’ə
Iskrica 3: 96 - emi tuvà bèši bulestɤ̀ zə tuvà zə mitìlə tugàə i zəxrànvəme
Baskalci 1: 16 - emi nà è kakvò e bìlu ednò vrème
Baskalci 1: 40 - emi kàži mi misìrka
Baskalci 1: 220 - emi se sèrava sèrava vɤ̀lnә
Baskalci 1: 221 - emi tò à emi tò e nà e sìčkәtә sèrava kugà a strižème
Baskalci 1: 221 - emi tò à emi tò e nà e sìčkәtә sèrava kugà a strižème
Baskalci 1: 255 - emi emi tә àgәnce jàgne mu vìkame
Baskalci 1: 255 - emi emi tә àgәnce jàgne mu vìkame
Baskalci 1: 295 - emi sɤs e sɤs edin konèc sɤs edna vrɤfčìca znàči
Bela 2: 7 - emi no tùka tùka ùčea ot kalùger ə tìe učenìcite tùka ùči
Breste 3: 35 - tà emi pràve:me si sedènki nakladèm ògɤn svetùčkata predè:me pòsle zatrìa tavà
Breste 1: 105 - emì da upravjàva ništel ništèlkiti i ustàtḁ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut