emì

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where emì appears

Garvan 1: 164 - emì tɤ̀j əmi
Bansko: 4 - emì bànica sme pravìli gut si zàmesa testò pa zabɤ̀rkam
Bansko: 246 - emì sà jàko ne jà sa praznuvàli [laughter]
Bansko: 250 - emì napràvea na kùpea maž'ètu mèsu naprài se zgòtvi se
Bansko: 261 - emì vɤ̀rime i si kùpime vɤ̀na
Bansko: 294 - emì ne stè le viždàli tùka v bàncku valɛ̀vica
Dolno Ujno: 87 - emì za tkàne
Dolno Ujno: 257 - emì
Kovačevo 1: 72 - emì kət k’ì rešì tàtko či k’i mə dadɤ̀t nòsi
Kruševo 4: 86 - emì sìčki vremenà sa takà
Graševo: 87 - əmi təčèli sme emì ìmə i izmìež vɤlnàtə ustrižèš ufcìte
Baskalci 1: 197 - emì mì ustrìženә vɤ̀lnә znàči vɤ̀lnә ustrìgvә tòlku vɤ̀lnɤ znàči
Breste 3: 92 - tò nèmaše nìkogi takòvana i časòvnici emì petlìte koto propèjat
Breste 1: 134 - od nìškite glèdame od drùgo čerdžè emì tovà e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut