enà

Meaning: 
one
Gender: 
f
Lexeme: 
Other: 
adj
Linguistic trait: 

Lines where enà appears

Bansko: 5 - f enà panìca tùra bràšno òtcɛà: čìstu bràšnu
Bansko: 102 - sus enà glàva krumìt i urìs i màs
Eremija 3: 36 - òx lè ti kažùvam kumačènceto tvṛt lèbec i u enà knìška tùreno
Gela 2: 94 - ednà gudɨìna ut plòvdiv be dušlà enà dukturìca ta be duvèla mòmče
Iskrica 2: 20 - kət si nəsəd’à enà sərìčkə zəlèjə sì gu pàk

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut