fəsùl'

Meaning: 
beans
Gender: 
m
Lexeme: 
Lexical variation: 
боб
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where fəsùl' appears

Mogilica 3: 3 - fəsùl' misìr' kəkòtu ìmə sə nəsɛ̀e gràh kəkvòtu
Mogilica 3: 62 - zə fəsùl' enəkòf fəsùl'ef kuč'ɛ̀n gu zuvɛ̀hme
Čokmanovo 2: 15 - sejɛ̀hme fəsùl' l'ɔ̀štə ələ ne stànvəš'e pò izìdəhə gu pìl'etə
Čokmanovo 2: 18 - ìštəm də mi dunes'èš vɔ̀ž'e wòti sə zəd'ɛ̀vəme dərvà fəsùl' l' e bilò
Malevo/Asg 1: 65 - nəpɤ̀l’nim g’yv’èčən s kàš’e [laughter] səs l’èštə s fəsùl’ nədrubìm gu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut