f

Meaning: 
on
Lexeme: 
Lexical variation: 
в

Lines where f appears

Golica 6: 6 - f sɛ̀butə gi ber’àhme ama kət ìməše bɑ̀bə i s’ɛ̀ehme mamùli
Markovo: 89 - sàmu f pràzn’ək sàmu fəf nid’èl’e sàmu f nid’èl’e že izl’èzim
Markovo: 89 - sàmu f pràzn’ək sàmu fəf nid’èl’e sàmu f nid’èl’e že izl’èzim
Malevo/Xsk 1: 58 - f òtpuskə i sl’ət toà gà swɤ̀rši vujnɤ̀tə nìj b’è̝hme màl’ki
Malevo/Xsk 1: 149 - d’è̝n ne sɤ̀ pudmɨ̀nvə sàmu f nid’è̝l’en d’è̝n ustàəhme pu màlku
Kralevo 1: 49 - dòjdəhə ut hàskuu nə ràptə i tìjə nɨ̀žɨt f nid’è̝len d’è̟n’
Kruševo 2: 16 - blàguvicə utìdəh pri n'èjə i t'à gu pubàrə e tùk f prègətìnkətə
Skrŭt 2: 45 - i na drùgio dèn pàk svàdba f ponedèlnik
Skrŭt 2: 46 - togà i e na momàta svàdbata f ponedèlniko
Skrŭt 2: 47 - a u pètəko kvò pràexa f četvɤ̀rtəka vìkaš
Skrŭt 2: 48 - f pètoko vìki pràat tokòvo zbìrat ə mèso kol’àt
Skrŭt 2: 49 - stègat se tavà onovà takvìa rabòti f pètoko f sàbota vike
Skrŭt 2: 49 - stègat se tavà onovà takvìa rabòti f pètoko f sàbota vike
Skrŭt 2: 51 - f sàbote kakvò stàva tòčno ot sabàle kvò pràət
Skrŭt 2: 63 - momìčeto f ponedèl uf k’ ìad da a zakàrat sàmo nèa
Skrŭt 2: 68 - əxə əxə i f nedèl’a səbàjle səbìrat sa u momčètu i kakvò
Bangejci 1: 28 - f nid’èl’en d’èn tùkә si dòdәt sɤ̀but’en d’èn nid’èl’en d’èn
Brŭšljan 3: 41 - f pràznik kətu sɤ̀mne utrintɤ̀ š'e se premenìme tùkə
Gorno Vŭršilo 1: 53 - svrɤ̀šim ja f ponedɛ̀lnik svàdbata togàva se takà pràveše svàdba
Stoilovo: 20 - tuvà gu kàzvəme pugr’èbvəmè gu vèk’e f sɤ̀butə sutrintɤ sɤ̀butə
Pavelsko 3: 3 - ə pək f sɤ̀butə nəh ə ned’èl’ə f ned’èl’ə sutrintɤ̀
Pavelsko 3: 3 - ə pək f sɤ̀butə nəh ə ned’èl’ə f ned’èl’ə sutrintɤ̀
Hvojna 1: 30 - eli nəpràvu bùlkətə jə vòd’exə tòčnu f svàdbenijə d’èn
Belica 2: 115 - čèr lèp po ednà nedèl'a òpečà go f ponedèlnik pa pà
Belica 2: 116 - f ponedèlnik takìva samùne čèrni ama nèma azmɤ̀ da fàne mu:lɤ̀
Gigen 2: 15 - te tì sɤ pravìle̝ gulɛ̀mi svàdbi f sɤ̀bota pregòtvɤd zə svàdbətə
Gigen 2: 16 - f nedɛ̀l’a svàdbətə f pondɛ̀lnik pràvat prik’àš na bùlkata
Gigen 2: 16 - f nedɛ̀l’a svàdbətə f pondɛ̀lnik pràvat prik’àš na bùlkata
Gigen 2: 17 - ìdvat f nedɛ̀l’a zə də zèmɤt bùlkətə ut tɛ̀xᵊ pòsle òdɤt

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut